Tumutulong ang Hearts and Hands sa VITAS Families sa pamamagitan ng Paggawa ng mga Memory Bear

Kapag naiisip mo ang pag-volunteer sa hospice, maaaring hindi ang pananahi ang unang bagay na sumasagi sa isip mo. Ngunit kung ikaw ay isang tao na kayang manahi o mahilig gumawa ng mga bagay na gawang-kamay, nag-aalok ang VITAS ng mga espesyal na paraan para sa iyo upang magamit ang iyong oras at mga talento bilang isang craft volunteer.

Ang Paggawa ng Forever Friend

Isang asul na teddy bearNakagawa na ang mga VITAS volunteer ng mahigit sa 74,000 Memory Bears mula 2005. Gawa ang mga stuffed bear na ito mula sa mga damit o tela ng isang mahal sa buhay.

Makakapagpangiti ang mga Memory Bear sa isang taong nababalisa, naghahandog ng kapanatagan sa isang bata o nagiging mabuting tagapakinig para sa isang taong kailangan ng makakausap. Ipinadadala sa koreo ang mga bear sa mga mahal sa buhay o inihahatid ng nurse sa team sa pag-aalaga ng pasyente.

Ang mga komento mula sa mga nakatanggap, tulad ng, "May mahahawakan na ako ngayon," at "Ayaw ko siyang bitiwan," ay nagpapatunay sa mga epektong nagpapasaya sa puso na mayroon ang mga Memory Bear. 

Ang ilan sa mga uri ng telang ginamit para gawin ang mga Memory Bear ay nanggaling sa mga bathrobe, button-down cotton o flannel na shirt, uniporme, bistida, pantalon, at pati na rin mga uniporme. Ang bawat isa ay natatangi, at puwedeng magdagdag ang mga boluntaryo ng mga dekorasyon para maging kakaiba at indibidwal ang bawat bear, gaya ng mga sombrero, vest, ribbon, o butones.

Para sa mga taong gumagawa ng mga Memory Bear, may isang pakiramdam ng layunin at katuparan. Ayon sa isang volunteer ng Memory Bear, "Nagbibigay ito sa akin ng magandang pakiramdam. Alam kong may natutulungan akong isang tao...alam kong magbibigay ng comfort ang aking bear."

Pagtulong sa Iba-Iisang Diwa

Ginagamit ng ibang volunteer ng gawang-kamay ang kanilang kakayahan sa pananahi upang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na item para sa mga pasyente. Nakalikha ang aming mga volunteer ng mahigit sa 1,000 memory pillow mula 2005. Kabilang sa iba pang tinahing item ang mga bukas sa likod na gown.

Ang mga volunteer na nasisiyahan sa knitting at paggagantsilyo ay kadalasang gumagawa ng mga lap blanket, balabal, o afghan para sa mga pasyente. Ang mga kakayahan at proyekto ay maaaring mag-iba-iba depende sa bawat volunteer, ngunit iisa ang kanilang diwa-ang bawat item ay tinahi nang may pag-iingat at may habag.

Maging hospice volunteer.