Form ng Kahilingan ng CCPA

Kung gusto mong gamitin ang alinman sa iyong mga karapatan bilang consumer, mangyaring pumili sa mga opsyon sa ibaba at ibigay ang sumusunod na impormasyon upang ma-beripika namin ang iyong kahilingan. Ginagamit namin ang impormasyong ibinigay mo upang maproseso ang iyong kahilingan at upang makapagpanatili ng talaan ng iyong kahilingan at ng aming sagot.

Layunin naming makumpleto ang iyong kahilingan sa lalong madaling panahon hangga't makatuwirang praktikal at naaayon sa mga naaangkop na batas. Pakidagdag ang consumer.privacy@vitas.com sa address book ng iyong email upang matiyak na wasto mong matatanggap ang lahat ng mga email para sa kahilingang ito.

Kahilingan sa Personal na Impormasyon