Impormasyon Tungkol Sa Hospice Na Maaaring Ma-download

Pagsasaalang-alang ng Hospice Care: Isang Gabay sa Pakikipag-talakayan Para sa mga Pamilya

Ang komprehensibong, madaling gamiting booklet na ito ay makakatulong sa mga pamilya na pag-usapan o kahit pag-isipan man lang ang tungkol sa hospice care.

Impormasyon ng Hospice Tungkol sa Partikular na Sakit

Oras na ba Para Tawagan ang Hospice?

Nakakatanggap pa rin ba ang pasyente ng medikal na tulong na kanyang kinakailangan? Ipinaliliwanag ng brochure na ito kung ano ang dapat hanapin kapag panahon na para dapat bigyang-tuon ang pasyente kaysa sa sakit.

Ang Benepisyo ng Hospice Medicare

Ang mga benepisyaryo ng Medicare, Medicad and Medi-Cal ay nakakatanggap ng mga hospice services nang walang gastos. Ipinaliliwanag ng brochure ang mga pangunahing impormasyon.

Pain Management at Hospice Care

Ang pananakit ang pangunahing sintomas ng mga pasyenteng may malubhang sakit at ang pinaka-unang prayoridad para sa mga hospice services. Ipinaliliwanag ng brochure na ito kung papaano napamamahalaan ang pananakit.

Tulong na Benepisyo sa mga Beterano.

Ang mga beteranong militar ay may natatanging mga pangangailangan sa pagtatapos ng buhay; alamin kung papaano makakatulong ang hospice.