VITAS Advantage

Nagbibigay ang lahat ng hospice ng mga pangunahing serbisyo, ang aming mga pagkakaiba ang dahilan kung bakit kami natatangi. Layunin naming magbigay sa iyo ng nilalaman na naaangkop para sa iyong mga pangangailangan. Hanapin ang VITAS Advantage na naaangkop para sa iyo, sa iyong mga pasyente o mga residente.

Hakbang 1: Pakipili ang iyong setting sa trabaho.

Hakbang 2: Pumili sa ibaba para matuto tungkol sa mga VITAS Advantage na sumusuporta sa iyong:

Hakbang 2: Pumili sa ibaba para matuto tungkol sa mga VITAS Advantage na sumusuporta sa iyong:

Hakbang 2: Pumili sa ibaba para matuto tungkol sa mga VITAS Advantage na sumusuporta sa iyong:

Sa pamamagitan ng pagpili sa VITAS para sa iyong mga pangangailangan sa hospice at palliative care, mararanasan mo, ng iyong mga pasyente o residente, at kanilang mga pamilya ang mga benepisyong hindi maihahandog ng ibang provider, kasama ang:

High-acuity na pangangalaga

na tumutugon sa mga kahilingan at pinapahalagahan ng pasyente/pamilya, kinakamit ang mga layunin sa pangangalaga, pinapamahalaan ang mga sintomas, at tumutulong sa mga pasyente/residente na manatili sa gustong lugar ng pangangalaga

Mga komplikadong modality

na nagbibigay ng pamamahala sa agresibong sintomas ng kinakailangang kagamitan at mga supply na nagbibigay ng comfort, at sumusuporta sa dignidad ng pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay

Bukas na formulary

na nagtitiyak na naipagpapatuloy ng mga pasyente ang mga therapy na nakabatay sa ebidensya na tumutulong sa pamamahala ng mga sintomas

24/7/365 suporta sa klinikal na pangangalaga

ay nangangahulugang available kami sa araw, gabi, weekend, at holiday para sa klinikal na suporta, mga referral, pag-admit, at madaling paglipat ng pangangalaga

Mga Clinician: Mag-sign up para sa aming mga email