VITAS Advantage

All hospices provide core services, our differentiators are what set us apart. Our objective is to provide you with the content tailored to your needs. Find the VITAS Advantage that's right for you, your patients or residents.

Step 1: Please select your employment setting.

Step 2: Choose below to learn about the VITAS Advantages that support your:

Step 2: Choose below to learn about the VITAS Advantages that support your:

Step 2: Choose below to learn about the VITAS Advantages that support your:

Sa pamamagitan ng pagpili sa VITAS para sa iyong mga pangangailangan sa hospice at palliative care, mararanasan mo, ng iyong mga pasyente o residente, at kanilang mga pamilya ang mga benepisyong hindi maihahandog ng ibang provider, kasama ang:

High-acuity na pangangalaga

na tumutugon sa mga kahilingan at pinapahalagahan ng pasyente/pamilya, kinakamit ang mga layunin sa pangangalaga, pinapamahalaan ang mga sintomas, at tumutulong sa mga pasyente/residente na manatili sa gustong lugar ng pangangalaga

Mga komplikadong modality

na nagbibigay ng pamamahala sa agresibong sintomas ng kinakailangang kagamitan at mga supply na nagbibigay ng comfort, at sumusuporta sa dignidad ng pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay

Bukas na formulary

na nagtitiyak na naipagpapatuloy ng mga pasyente ang mga therapy na nakabatay sa ebidensya na tumutulong sa pamamahala ng mga sintomas

24/7/365 suporta sa klinikal na pangangalaga

ay nangangahulugang available kami sa araw, gabi, weekend, at holiday para sa klinikal na suporta, mga referral, pag-admit, at madaling paglipat ng pangangalaga

Mga Clinician: Mag-sign up para sa aming mga email