VITAS Advantage: Bukas na Formulary para sa mga Pasyente sa mga Nursing Home

Kapag ang iyong residenteng tumatanggap ng hospice care ay nangangailangan ng mga bagong gamot, pagtigil sa paggamit ng mga dating gamot, o pagbabago sa mga dosis, makakatulong ang VITAS.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Sa katapusan ng buhay, hindi maiiwasan ang ilang pagbabago sa gamot. Handang tumulong ang aming mga doktor sa mga pagbabago sa gamot anumang oras-araw o gabi, sa weekend at holiday. Nagpapanatili ang VITAS ng bukas na formulary para matiyak na maipagpapatuloy ng mga pasyente ang mga gamot na nauugnay sa kanilang terminal na diagnosis para makatulong sa pagpapabuti ng mga sintomas at quality of life.

Bukas na Formulary na May 24/7 na Klinikal na Suporta

Sa VITAS, ang iyong mga residente ay may access sa anumang gamot na nauugnay sa kanilang terminal na diagnosis-at palaging may suporta ang iyong staff. Ang mga VITAS clinician ay palaging available para sumagot ng mga tanong at magbigay-kaalaman sa iyong staff tungkol sa mga dosis at pamamahala ng pill box. Kapag ang isang pasyente sa iyong pasilidad ay nagkaroon na ng mga malulubhang sintomas o hindi na sumusunod, puwedeng magpadala ang VITAS ng manggagamot sa anumang oras sa araw, gabi, Sabado't Linggo, o pista opisyal-para makatulong at magbigay ng gamot.

Mga Pagbabago sa Gamot na Sinusuportahan ng Doktor

Posibleng mag-alinlangan ang iyong residente na itigil ang mga iniresetang gamot bilang bahagi ng kanyang kasalukuyang plano sa pangangalaga. Posibleng matakot sila sa malaking transisyon mula sa isang gamot patungo sa isa pa o posible silang mag-alala na hindi wastong mapamamahalaan ang kanilang mga sintomas.

Sa gabay mula sa mga medical director at hospice physician ng VITAS, ang mga kahilingan at layunin sa katupusan ng buhay ng iyong mga residente ay isasama sa isang plano sa pangangalaga na nakakatugon sa kanilang klinikal, emosyonal, at ispirituwal na pangangailangan-kasama ang pagpapatuloy ng anumang inireresetang gamot na kasalukuyang nagbibigay ng ginhawa sa sintomas.

Nakikipagtulungan kami sa espesyalista at pangunahing doktor sa pangangalaga ng iyong mga residente para pangasiwaan ang access sa hospice at bigyan ang mga pasyente sa pinakamadaling paglipat hangga't maaari. Dahil sa aming bukas na formulary, matitiyak namin sa mga posibleng pasyente na bagama't magkakaroon ng mga pagsasaayos bilang bahagi ng kanilang paglipat mula sa paggagamot patungo sa hospice, hindi nila kailangang itigil ang lahat ng paggamot para tanggapin ang aming pangangalaga.

Non-Pharmacologic na Paggamot

Bilang katuwang ng aming bukas na formulary, ang VITAS ay gumagamit ng mga non-pharmacologic na pamamaraan sa mga pagpapabuti ng sintomas at quality of life, kasama ang ngunit hindi limitado sa:

  • Respiratory therapy
  • Therapy ng musika
  • Mga pagbisita ng mga alagang hayop ng Paw Pals®
  • Therapy ng Masahe

Home Medical Equipment at mga Supply

Ang VITAS ay nagpapanatili ng sarili nitong kagawaran sa home medical equipment, na nagbibigay-daan sa mahusay na transisyon mula sa hospice at mabilis na paghahatid ng mahalagang equipment at iba pang kinakailangan, kasama ang, ngunit hindi limitado sa:

  • Mga ADL assist na device
  • Oxygen at delivery equipment
  • Mga Nebulizer
  • CPAP at BiPAP
  • Mga walker at tungkod
  • Mga supply para sa incontinence at pangangalaga ng sugat

Ekspertong Pangangalaga sa Dementia/Alzheimer's

Ang VITAS ay handa para tugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga pasyente na may Alzheimer's/dementia at gustong manatiling kung saan sila nakatira. Ang aming interdisciplinary team ay gumagawa ng plano sa pangangalaga sa pamamagitan ng payo at pahintulot ng neurologist o iba pang doktor ng iyong residente; nakikipag-ugnayan ang isang team manager tungkol sa daloy ng impormasyon sa pagitan ng aming mga tauhan at iyong staff.

Handa ang VITAS na magbigay ng mga antipsychotic kapag kailangan ito base sa kalagayan ng pasyente; karaniwang pinapababa ng aming sariling protocol ang pagdepende sa mga antipsychotic.