VITAS Advantage: High-Acuity na Pangangalaga para sa mga Residente ng mga Pamamahay sa Nakatatanda

Kung ang iyong residente ay malimit na pumupunta sa ED o kaya parating ina-admit sa ospital, makakatulong ang VITAS.
Kwalipikado ba sa Hospice ang Iyong Residente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Mapangangalagaan ng VITAS ang iyong mga residenteng kuwalipikado sa hospice na nangangailangan ng  high-acuity na pangangalaga, na kung saan ang ibang mga hospice ay maaaring kulang sa mga resource o kadalubhasaan upang makapagbigay ng kinakailangang pangangalaga. Kung ang iyong residente ay nakararanas ng nakababalisa at/o mahirap na mapangalagaang mga sintomas tulad ng pangangapos ng paghinga, pananakit, o impeksyon, mapangangasiwaan ng VITAS ang mga sintomas na ito sa iyong komunidad.

  • Para sa aming mga ka-partner, nangangahulugan nito na tulungan ang iyong mga residente na maiwasan ang pangangailangang dalhin sila sa mga emergency room at ospital at manatili sila sa iyong komunidad. Sa pamamagitan ng nabawasang pagbisita sa ED at pag-admit sa ospital, magpapatuloy na bubuti ang iyong relasyon sa iyong mga ka-partner na ospital at mga ospital sa komunidad.
  • Sa pamamagitan ng paghahandog ng mas mataas na level ng pangangalaga upang mapangasiwaan ang mga pasyenteng may sintomas imbes na tumawag sa 911, bibigyang-kaalaman ng VITAS ang iyong staff tungkol sa epektibong pangangasiwa ng sintomas, binabawasan ang stress at ang posibilidad na makaranas ng burnout.
  • Binibigyan ka ng kakayahan ng patuloy na klinikal na suporta na makapaghandog ng pangangalagang parating nakatuon sa layunin para sa mga residenteng may malubhang karamdaman, upang sila ay makapanatili sa kanilang ninanais na kinalalagyan alinsunod sa kanilang layunin, pinahahalaghan and ninanais.
  • Ang mga pinasadyang plano ng pangangalagang nakatuon sa residente ay naipakitang may epekto sa kasiyahan sa pangangalaga. Para sa mga nursing home, nakaaapekto rin ito sa pangmadalian at pangmatagalan na pagsusukat ng kalidad.

Mananatili sa Kanilang Kinalalagyan ang mga Residente

Intensive Comfort Care®

Habang ang medikal na krisis ng isang residente ay karaniwang mangangailangan ng pagpapa-ospital, nakahandang tumulong ang mga tagapag-alaga ng VITAS sa mga tauhan ng LTC sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangmadaliang masusing medikal na pangangasiwa sa pamamagitan ng aming Intensive Comfort Care® (continuous na paggagamot) na programa.

Ibinibigay nang hanggang sa 24 oras kada araw kapag medikal na kinakailangan at nanggagaling sa isang nurse sa tulong ng isang hospice aide, ang personal na pangangasiwang ito ay maaaring magresulta sa isang residente na mananatili sa iyong komunidad imbes na maipadala sa emergency room.

VITAS Telecare 24/7 na Suporta

Ang aming Telecare na serbisyo ay nagbibigay sa iyong staff ng agarang kakayahan na makipag-ugnayan sa isang klinikal na dalubhasa sa pamamagitan ng telepono na kayang mapag-aralan ang sitwasyon, makapagbigay ng medikal na payo at magpadala ng isang manggagamot kung kinakailangan.

General Inpatient na Pangangalaga

Ang pangkalahatang pangangalaga sa inpatient (General Inpatient, o GIP) ang isa sa apat na antas ng pangangalagang iniaatas ng Medicare hospice benefit, at maaaring ibigay kung ang mga sintomas ng isang residente ay masyadong matindi upang mapamahalaan ng iyong komunidad. Sa mga sitwasyon na tulad nito, ang iyong residente ay pangangalagaan sa isang maiksing panahon sa isang GIP na kama na kinontrata mula sa isang ospital o nursing home, o kaya sa isang nagsasariling pasilidad ng hospice o inpatient unit hanggang sa humupa ang kanilang mga sintomas. Oras na nakontrol na ang mga sintomas na ito, isasaayos ng VITAS ang paglipat pabalik sa iyong komunidad.

Hindi Nagbabago at Patuloy na Klinikal na Pangangalaga

Sa karaniwan, ang lima o mahigit pang mga pagbisita kada linggo ng isang miyembro ng team sa pag-aalaga ng VITAS (na kung saan kabilang ang doctor ng hospice, nurse, social worker, hospice aide, kapilyan at boluntaryo ng team) ay nagbibigay ng karagdagang suporta para sa mga residente at sa kanilang mga pamilya. Ang mataas na dami ng mga pagbisitang ito ay lubos na mahalaga upang maiwasan ang mga medikal na krisis.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.