VITAS Advantage: Mga Komplikadong Modality para sa mga Pasyenteng nasa mga Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga

Kung ang mga sintomas ng iyong residente ay mahirap makontrol, ang kanilang mga layunin sa pangangalaga ay maaaring magmukhang mga pagnanais na hindi makakamit.
Kwalipikado ba sa Hospice ang Iyong Residente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Handa ang VITAS® na mag-asikaso ng mga pasyenteng nangangailangan ng mga komplikadong interbensyon para magamot ang kanilang mga agresibong sintomas-mga pasyenteng posibleng hindi naseserbisyuhan ng ibang programa ng hospice dahil sa mga kakulangan sa resource o kadalubhasaan para makapagbigay ng kinakailangang pangangalaga, at mga pasyenteng karaniwang pinapangalagaan sa isang acute care na kinalalagyan.

Layunin namin na matiyak na ang iyong mga residente ay:

 • Nananatiling kumportable
 • Natutupad ang kanilang mga layunin sa pangangalaga, kahilingan, at pinahahalagahan
 • Patuloy na nakakatanggap ng pangangalaga sa iyong lokasyon

Nakikipagtulugan sa iyong mga staff, kung saan ang mga miyembro ng VITAS clinical team ay nagbibigay ng gabay at suporta para sa pangangasiwa ng sintomas sa katapusan ng buhay. Ang aming mga sanay na full-time na medical director at regional medical director ay tumutulong na suportahan ang iyong mga residenteng sumasailalim ng mga komplikadong paggamot, pati na rin magpayo at magbahagi ng mga pinakamagandang kasanayan sa iyong team sa mga paggamot na ito, para matiyak ang pinakamataas na kalidad ng pangangasiwa ng sintomas.

Pangangasiwa ng Malubhang Sintomas at Bukas na Formulary

Ang mga pasilidad na may mga pasyenteng nangangailangan ng mga komplikadong interbensyon ay puwedeng makinabang sa kolaboratibong pamamaraan ng VITAS sa agresibong pamamahala ng mga sintomas para maiwasan ang pagbisita sa ED o sa pagpapaospital. Marami sa mga interbensyon na ito ay maaaring isagawa sa lugar pangangalaga na ninanais ng residente.

Sa tulong ng aming bukas na formulary at sangay ng proprietary na home medical equipment division, naghahandog ang VITAS ng mga solusyon at protokol sa pangangalaga na hindi naibibigay ng maraming iba pang mga provider ng hospice, katulad ng ngunit hindi limitado sa:

 • Mga intravenous therapy para sa pain management, hydration, mga antibiotic, at iba pa
 • Paracentesis at thoracentesis
 • Chest tube/PleurX
 • High-flow oxygen therapy
 • Palliative blood transfusion o pagsasalin ng dugo
 • BiPAP, CPAP at Trilogy non-invasive na ventilation
 • PEG-tube care at tube feedings o pagpapakain gamit ang tubo

Kung lulubha ang mga sintomas habang ang iyong residente ay nasa hospice care, puwedeng baguhin ng VITAS ang antas ng pangangalaga kung medikal na kinakailangan para makapagbigay ng full-time na klinikal na suporta at karagdagang palliative na hakbang hanggang sa ma-stabilize ang mga sintomas ng iyong residente.

Pakikipag-tugma ng Pangangalaga para sa Komplikadong mga Pagsasagawa

Kapag tumanggap ng pangangalaga ang iyong residente mula sa VITAS, maaari mong mapagkatiwalaan na ang aming mga pangkat sa hospice na binubuo ng iba't ibang mga disiplina ay sisimulan ang komplikadong mga modality na kinakailangan upang ang residente ay manatiling kumportable sa iyong pasilidad. Magbibigay kami ng mga update sa miyembro ng pamilya ng iyong residente tungkol sa pangangalagang ibinibigay sa iyong pasilidad upang masiguro na nararamdaman nila ang koneksyon sa plano ng hospice care na naghahatid ng 24/7 na suporta at kaginhawahan​​​​​​.

Dahil sa kakayahan ng iba't ibang mga espesyalista ng VITAS na makatulong sa mga problema sa paghinga, pangangalaga ng sugat at psychosocial na mga alalahanin, maaaring manatili ang iyong residente ng mas mataas na pamantayan ng buhay habang lumalapit sila sa katapusan ng buhay.

Pangangasiwa ng Malubhang Sintomas at Bukas na Formulary

Sa pagpapatibay ng aming bukas na formulary at proprietary na sangay ng home medical equipment, taglay ng VITAS ang mga resource at kadalubhasaan para makapaghatid ng naaangkop na pangangalaga sa iyong mga pasyenteng may malubhang karamdaman.

Nakikipatulungan ang mga full-time na medical director at regional medical director ng VITAS sa mga staff para makapagbigay ng mga insight na sumusuporta sa mga pasyenteng sumasailalim sa mga komplikadong paggamot, tulad ng:

 • Pangangasiwa ng pressure ulcer at pangangalaga ng sugat
 • Pangangasiwa ng intensive pain at PEG tube
 • Mga Rx antibiotic para sa impeksyon, ayon sa pangangailangan
 • Binawasang mga antipsychotic na paggagamot sa pamamagitan ng proprietary na protokol ng VITAS
 • IV hydration/mga antibiotic
 • Mga bronchodilator
 • High-flow na oxygen
 • BiPAP at CPAP
 • Sub-Q na Lasix
 • Inotropic therapy
 • Mga sumusuportang disiplina gaya ng Respiratory Therapy, PT/OT, Dietary, Pangangasiwa ng Sugat, mga pet at music therapy
 • Pag-uusap tungkol sa mga layunin ng pangangalaga (goal of care, GOC)

Kung lumubha ang mga sintomas ng iyong residente habang nasa hospice care ang residente, isasaayos ng VITAS ang antas ng pangangalaga para makapagbigay ng full-time na klinikal na suporta, mga karagdagang palliative na hakbang hanggang sa maging stable ang mga sintomas at mapamahalaan ang sakit

Pakikipag-tugma ng Pangangalaga para sa Komplikadong mga Pagsasagawa

Kapag tumanggap ng pangangalaga ang iyong residente mula sa VITAS, maaari mong mapagkatiwalaan na ang aming mga pangkat sa hospice na binubuo ng iba't ibang mga disiplina ay sisimulan ang komplikadong mga modality na kinakailangan upang ang residente ay manatiling kumportable sa iyong pasilidad. Magbibigay kami ng mga update sa mga miyembro ng pamilya ng iyong residente tungkol sa pangangalagang ibinibigay sa iyong pasilidad, kung saan natitiyak na nararamdaman nila ang koneksyon sa plano ng pangangalaga na naghahatid ng 24/7 na suporta at kaginhawahan.

Dahil sa kakayahan ng iba't ibang mga espesyalista ng VITAS na makatulong sa mga problema sa paghinga, pangangalaga ng sugat at psychosocial na mga alalahanin, maaaring manatili ang iyong residente ng mas mataas na pamantayan ng buhay habang lumalapit sila sa katapusan ng buhay.

Mag-explore ng iba pang mga VITAS Advantage para sa mga Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga