VITAS Advantage: 24/7/365 Klinikal na Pangangalagang Suporta para sa mga Senior Living Community

Walang sinusunod na 9-to-5 na schedule ang paglubha ng mga sintomas, at gayundin ang aming team.
Kwalipikado ba sa Hospice ang Iyong Residente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Nagbibigay ang VITAS Healthcare ng end-of-life care para matugunan ang mga serbisyong ibinibigay na ng iyong staff at nagbibigay-daan sa iyong residente upang siya ay maaaring tumanda sa kanyang kinalalagyan.

Dahil sa 24/7/365 na availability ng mga staff ng VITAS, mapapanatili ng iyong organisasyon ang pagdaloy ng reimbursement/kabayaran para sa mga non-hospice services, at sinusuportahan nito ang pagtanda ng residente sa kanyang kinalalagyan sa pamamagitan ng pagbigay ng maraming mapagpipiliang mga hospice services-medikal, emosyonal, at espiritwal-nang direkta sa iyong residente. Ang pag-iwas sa paglipat sa ibang lugar sa katapusan ng buhay ay parehong benepisyal para sa emosyon at pananalapi ng pasyente/pamilya.

Naririto ang VITAS para sa iyo, sa iyong staff, sa iyong mga residente, at sa kanilang mga pamilya sa anumang oras ng araw, gabi, o kalagitnaan ng gabi, nang buong taon, kahit pa tuwing pista-opisyal o Sabado't Linggo. May tanong ka man tungkol sa mga gamot sa ganap na 4 a.m., o ang iyong residente ay nagpapakita ng bago at hindi makontrol na mga sintomas sa panahon ng isang malaking pista-opisyal, nakahandang tumulong ang team ng VITAS ng in-house at regular na naka-schedule na mga doktor sa tuwing magkakaroon ng mga komplikadong medikal na pangangailangan.

Live na Klinikal na Suporta 24/7

Kapag nag-refer ka sa VITAS, mapagkakatiwalaan mo na sasagutin ng mga Telecare na manggagamot ang anumang mga tanong na maaaring mayroon ka, ang iyong residente, ang kanyang pamilya, o ang tagapag-alaga. Kapag medikal na kinakailangan, puwedeng tumugon nang personal ang isang VITAS na manggagamot para matugunan at mai-stabilize ang isang residente/pasyenteng nagpapakita ng mga sintomas, upang masiguro na palaging may backup ang iyong staff kung kakailanganin.

Kung medikal na naaangkop, puwedeng i-titrate ng VITAS ang antas ng hospice care sa anumang panahon para makapagbigay ng full-time na klinikal na suporta o karagdagang palliative na mga hakbang hanggang sa mai-stabilize ang mga sintomas ng iyong pasyente.

Iwasan ang Mga Pagbisita sa ED at Pagpapaospital

Kapag ang isang pasyente ay nakakatanggap na ng mga hospice services mula sa VITAS, ang mga kundisyong nangangailangan ng agarang pansin ay mapapangasiwaan na nang walang mga hakbang na pang-emergency. Gaano man kakumplikado o kahirap ng mga sintomas ng iyong residente, ang VITAS ay nag-aalok ng hospice at mga palliative care solution na hindi naibibigay ng ibang hospice provider. Priyoridad namin na magbigay ng de-kalidad na pangangalaga, suportahan ang iyong staff, at iwasang madala ang iyong mga residente sa ED, para mapanatili ang iyong positibong ugnayan sa mga referring hospital.

Para sa aming mga nursing home na ka-partner, masusuportahan ng VITAS can inyong mga sukatan sa kalidad ng pangmadalian at pangmatagalan na pananatili at pakikipag-ugnayan sa mga feeder na ospital sa tulong ng aming kakayahang mamagitan nang 24/7/365 upang mabawasan ang muling pagka-admit sa ospital at sa ED.

Siyasatin ang iba pang mga VITAS Advantage para sa mga Senior Living Community

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.