VITAS Advantage: Mga Dalubhasa sa Malubhang Karamdaman para sa mga Komunidad ng Pamamahay sa Nakatatanda

Sinusuportahan ng aming mga dalubhasa ang advance na care planning at end-of-life care na nakatuon sa pasyente para sa iyong mga residente ng iyong komunidad at sa kanilang mga pamilya.
Kwalipikado ba sa Hospice ang Iyong Residente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Sa loob ng mahigit na 40 taon, eksklusibong pinagtutuunan ng pansin ng VITAS ang pangangalaga para sa mga taong may malubhang karamdaman na malapit na sa katapusan ng buhay. Sa pamamagitan ng malawakang karanasan na ito, at sa tulong ng datos na sinusuportahan ng ebidensya, ikinalulugod naming ibahagi ang aming kaalaman sa aming mga ka-partner sa komunidad ng pamamahay sa nakatatanda. Layunin namin na kung tayo ay sama-sama, patuloy nating matutugunan ang mga pangangailangan ng mga residenteng iyon na binibigyan mo na ng mapag-arugang pangangalaga.

Sinusuportahan ng mga dalubhasa ng VITAS sa malubhang karamdaman ang mga tauhan sa komunidad ng pamamahay sa nakatatanda at ang kakayahan ng mga residenteng tumanda sa kanilang kinalalagyan sa pamamagitan ng:

 • Pagkakarooon ng koordinasyon sa pangangalaga
 • Pangangasiwa sa mga pag-uusap tungkol sa advance na care planning
 • Pagsusuporta sa mga inisyatibo sa pagpapahusay ng kalidad
 • Paghahatid ng mapag-aruga na end-of-life care
 • Patuloy na sinusukat at binabago ang antas ng hospice care para sa residente ayon sa pangangailangan

Tumutulong ang VITAS Advantage na masuportahan ang iyong mga residente sa pamamagitan ng pagpapanatiling hindi nadadala sa ospital at emergency department ang mga residente para sa pangmatagalan o panandaliang pananatili.

Ang mga dedikadong pangkat ng VITAS sa komunidad ng pamamahay sa nakatatanda ay:

 • Nagbibigay ng mga pinasadyang edukasyonal na paghahandog na nakaangkop para matugunan ang mga pangangailangan ng isang nilalang at mapahusay ang kalidad ng pangangalaga para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman
 • Mayroong mga klinikal na resource at teknolohiya para mas mapabuti pa ang edukasyon ng staff
 • Sumusunod sa mga regulasyon ng estado at puwedeng nasa site para makatulong sa survey
 • Nagsisilbing resource para tulungan/maisagawa ang mga pag-uusap ng mga residente at ng kanilang mga pamilya tungkol sa advance na care planning

Datos na Partikular sa Komunidad at mga Sukatan sa Pagpapahusay ng Kalidad

Sinusuportahan ng mga espesyalista sa malubhang karamdaman ng VITAS ang mga sukatan sa pinahusay na pangangalaga:

 • Nagbibigay ng partikular sa komunidad na datos tungkol sa Pagtutulungan sa Pangangalaga (Partnership of Care o POC) para makilala ang mga kalakasan, kalakaran, at oportunidad para sa pagpapahusay ng kalidad
 • Pangasiwaan ang piniling 1 sa 1 edukasyon ng mga tauhan ng komunidad ng pamamahay sa nakatatanda upang masiguro na ang mga sintomas ng mga residente ay nakikilala, nasusubaybayan, at sa pinakamainam ay napamamahalaan
 • Pinabuting edukasyon upang masuportahan ang mga nakabatay sa tungkuling mga pangangailangan sa paglilisensya, na nakaayon sa datos na partikular sa komunidad, kasaysayan ng pangangalagang pangkalusugan, at mga kalakaran

Nakikipagtulungan ang VITAS sa lahat ng mga tauhan ng komunidad ng pamamahay sa nakatatanda, kabilang ang mga administrador, direktor ng nursing, therapist, dietitian, MDS na coordinator, at coordinator ng intake, upang makilala ang mga pangangailangan at makapagbigay ng kakayahan, pagsasanay, at datos na kinakailangan na siyang magreresulta sa pinabuting pangangalaga at mas mataas na kasiyahan ng residente.

Siyasatin ang iba pang mga VITAS Advantage para sa mga Senior Living Community