VITAS Advantage: Bukas na Formulary para sa Mga Assisted Living Facility

Bagama't magkakaroon ng mga pagsasaayos bilang bahagi ng paglipat ng pasyente mula sa medical care patungo sa hospice, hindi nila kailangang ihinto ang lahat ng paggamot.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Kung handa na ang iyong residente sa hospice, posibleng mag-alangan siyang ihinto ang mga iniresetang gamot bilang bahagi ng kanilang paggagamot. Posibleng matakot sila sa malaking transisyon mula sa isang gamot patungo sa isa pa o posible silang mag-alala na hindi wastong matutugunan ang kanilang mga sintomas.

Nagpapanatili ang VITAS ng bukas na formulary para matiyak na maipagpapatuloy ng mga pasyente ang mga gamot para makatulong sa pagpapabuti ng mga sintomas at quality of life. Sa pamamagitan ng paggabay mula sa mga medical director at doktor sa hospice ng VITAS, ang mga kahilingan at layunin ng iyong mga residente sa katapusan ng buhay ay iaangkop sa isang plano sa pangangalaga na nakakatugon sa kanilang mga klinikal, emosyonal, at espiritwal na pangangailangan-kasama ang pagpapatuloy sa anumang iniresetang gamot na kinakailangan para sa kanilang pangunahing diagnosis.

Nakikipagtulungan kami sa mga espesyalista at pangunahing doktor sa pangangalaga ng iyong mga residente para mapangasiwaan ang access sa hospice at mabigyan ang mga residente ng pinakamadaling paglipat sa hospice care ng VITAS.

Bukas na Formulary na May 24/7 na Klinikal na Suporta

Sa VITAS, ang iyong mga residente ay may access sa mga gamot na nauugnay sa kanilang pangunahing diagnosis. Ang mga manggagamot ng VITAS ay palaging nakahanda para sumagot ng mga tanong para sa iyong staff. Kapag ang isang pasyente sa iyong pasilidad ay nagkaroon na ng mga malulubhang sintomas o hindi na sumusunod, puwedeng magpadala ang VITAS ng manggagamot sa anumang oras sa araw, gabi, Sabado't Linggo, o pista opisyal-para makatulong at magbigay ng gamot.

Ang mga medical director at mga pangkat ng nurse ng VITAS ay available para matiyak ang pagsunod at mahusay na pagpapahupa ng sintomas sa pamamagitan ng direktang interbensyon at pagbibigay-kaalaman para sa mga staff, tagapangalaga, at miyembro ng pamilya.

Non-Pharmacologic na Paggamot

Bilang katuwang ng aming bukas na formulary, ang VITAS ay gumagamit ng mga non-pharmacologic na pamamaraan sa mga pagpapabuti ng sintomas at quality of life, kasama ang ngunit hindi limitado sa:

 • Respiratory therapy
 • Therapy ng musika
 • Mga pagbisita ng mga alagang hayop ng Paw Pals®
 • Therapy ng Masahe

Home Medical Equipment at mga Supply

Ang VITAS ay nagpapanatili ng sarili nitong kagawaran sa home medical equipment, na nagbibigay-daan sa mahusay na paglipat mula sa hospice at mabilis na paghahatid ng mahalagang kagamitan at iba pang kinakailangan nang direkta sa mga residente ng ALF na kwalipikado sa hospice, kasama ang:

 • Mga ADL assist na device
 • Oxygen
 • Mga Nebulizer
 • CPAP at BiPAP
 • Mga walker at tungkod
 • Mga tub seat at mga commode sa tabi ng kama
 • Mga supply para sa incontinence at pangangalaga ng sugat