VITAS Advantage: Tinutulungan ang mga Nursing Home sa mga Pasyenteng Nangangailangan ng High-Acuity na Pangangalaga

Sa tulong mula sa tamang hospice provider, mapapamahalaan sa nursing home ang mga pasyenteng may high-acuity na mga pangangailangan.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Para sa karamihan ng tao, kapag malapit na sila sa katapusan ng buhay, gusto nilang manatili sa bahay. Para sa maraming mga Amerikano, ang ibig sabihin nito ay sa pamilyar na kinalalagyan ng kanilang nursing home. Bagama't lampas 20 porsyento ng mas matatandang mga Amerikano ang namamatay sa nursing home, 30 porsyento ng lahat ng pagkamatay sa ospital ay may kaugnayan sa mga taong inilipat mula sa mga nursing home sa nakalipas na ilang araw, na siyang nagpapakita na mayroong karamdaman at mga sintomas na hindi mapamamahalaan sa pasilidad.1

Handang tanggapin ng VITAS ang mga pasyenteng nangangailangan ng high-acuity na pangangalaga-mga nursing home na pasyenteng posibleng hindi nabibigyan ng kinakailangang pangangalaga ng mga ibang hospice na programa dahil sa posibleng kakukalangan ng mga resource o dahil sa pagiging hindi eksperto, lalo na kapag kinakailangan ang mga komplikadong modality.

Mga Pinahusay na Sukatan sa Kalidad at Ugnayan sa Ospital

Makakatulong ang VITAS na pahusayin ang iyong mga sukatan sa panandalian at pangmatagalang pananatili, lalo na kung ang iyong residente ay dumaranas ng mga agresibong sintomas o hindi napapamahalaang pananakit, madalas madala sa ED, o muling na-admit sa pinanggalingang ospital.

Gaano pa man kakumplikado o kahirap ng mga sintomas ng iyong residente, naghahandog ang VITAS ng hospice at mga palliative care solutions at protocol na hindi naibibigay ng ibang mga hospice provider, na siyang nagpapahusay sa kalidad ng pangangalaga at nag-iiwas sa iyong mga residente na mapunta sa ED para tumulong na mapahusay ang iyong mga sukatan sa kalidad at ugnayan sa mga nag-refer na ospital.

24/7 Klinikal na Suporta

Sa VITAS, palaging may suporta ang iyong staff. Ang mga VITAS na clinician ay palaging nakahandang sumagot ng mga tanong at magbigay-kaalaman sa iyong staff. Kapag ang isang pasyente sa iyong pasilidad ay nagkaroon ng mga malubhang sintomas o hindi na sumusunod, puwedeng magpadala ang VITAS ng manggagamot sa anumang oras sa araw, gabi, Sabado't Linggo, o pista opisyal-para magbigay ng tulong at ginhawa, na nagpapababa sa burnout at stress ng iyong staff.

Indibidwal na Plano sa Pangangalaga sa Gustong Lugar ng Pangangalaga

Iniaakma namin ang aming mga plano sa pangangalaga sa mga kahilingan at layunin ng mga residente sa katapusan ng buhay, na magdudulot ng mas magagandang resulta para sa kanila, sa mga pamilya, tagapag-alaga, at iyong staff. Para sa mga residente sa nursing home, ang ibig sabihin nito ay ang pagtanggap ng pangangalaga kung saan sila kasalukuyang nakatira. Naghahandog ang VITAS ng apat na mga antas ng hospice care para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga pasyente sa buong daloy ng kanilang pagkakasakit, na tumutulong sa kanilang manatili sa kanilang kinaroroonan at magkaroon ng mapayapang kamatayan sa kanilang gustong lugar.

Ekspertong Pangangalaga sa Dementia/Alzheimer's

Ang VITAS ay handa para tugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga pasyente na may Alzheimer's/dementia at gustong manatiling kung saan sila nakatira. Ang aming interdisciplinary team ay gumagawa ng plano sa pangangalaga sa pamamagitan ng payo at pahintulot ng neurologist o iba pang doktor ng iyong residente; nakikipag-ugnayan ang isang team manager tungkol sa daloy ng impormasyon sa pagitan ng aming mga tauhan at iyong staff.

Kapag nababalisa ang mga pasyente o nagkakaroon ng iba pang mga high-acuity na sintomas, puwedeng magbigay ang VITAS ng mga antipsychotic at iba pang uri ng ginhawa-pharmacological at nonpharmacological-para mapanatili ang iyong residente sa iyong pasilidad at pahusayin ang iyong mga sukatan sa pangmatagalang pananatili.

Sanggunian:

1. Johnson, S. (2005). Making Room for Dying: End of Life Care in Nursing Homes. The Hastings Center Report, 35(6), S37-S41. Nakuha sa www.jstor.org/stable/24290049