VITAS Advantage: Bukas na Formulary para sa mga Komunidad ng Pamamahay sa Nakatatanda

Sinisiguro ng mga plano ng pangangalaga para sa indibidwal na ang mga residente ay magpapatuloy ng mga therapy na naka-batay sa ebidensiya na siyang makatutulong sa pagpapabuti ng mga sintomas at kalidad ng buhay.
Kwalipikado ba sa Hospice ang Iyong Residente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Kung handa na ang iyong residente para sa hospice, posibleng may alalahanin siya tungkol sa paghinto ng mga gamot na inireseta bilang bahagi ng kanyang paggagamot o nag-aalala siya na hindi matutugunan nang wasto ang kanyang mga sintomas.

Ang VITAS Healthcare ay isa sa ilang hospice na aktibong nagpapanatili ng pain formulary upang masiguro na maipagpapatuloy ng iyong mga residente ang kanilang mga gamot na tumutulong sa kanila na mapahusay ang mga sintomas at quality of life. Ang open formulary ay nangangahulugang walang limitasyon sa pag-access sa gamot. Sa pamamagitan ng paggabay mula sa mga medical director at doktor sa hospice ng VITAS, ang mga kahilingan at layunin ng iyong mga residente sa katapusan ng buhay ay iaangkop sa isang plano sa pangangalaga na nakakatugon sa kanilang mga klinikal, emosyonal, at espiritwal na pangangailangan-kasama ang pagpapatuloy sa anumang iniresetang gamot na kinakailangan para sa kanilang pangunahing diagnosis.

Nakikipagtulungan kami sa mga espesyalista at pangunahing doktor sa pangangalaga ng iyong mga residente para mapangasiwaan ang access sa hospice at mabigyan ang mga residente ng pinakamadaling paglipat sa hospice care ng VITAS.

Bukas na Formulary na May 24/7 na Klinikal na Suporta

Ang mga manggagamot ng VITAS ay palaging nakahandang sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa gamot para sa aming mga ka-partner na komunidad ng pamamahay sa nakatatanda. Kapag ang isang residente sa iyong komunidad ay magkaroon ng matinding sintomas, makakapagpadala ang isang Telecare nurse ng VITAS ng isang manggagamot sa anumang panahon-araw, gabi, Sabado't Linggo o pista-opisyal-upang makapagbigay ng tulong at gamot.

Handa ang mga medical director at mga nurse ng team na gabayan ang iyong tauhan at siguraduhin ang pinakamabuting ginhawa sa sintomas sa pamamagitan ng direktang pamamagitan at pagtuturo.

Mga Therapy na Hindi Gumagamit ng Gamot

Bilang katuwang ng aming bukas na formulary, ang VITAS ay gumagamit ng mga non-pharmacologic na pamamaraan sa mga pagpapabuti ng sintomas at quality of life, kasama ang ngunit hindi limitado sa:

 • Respiratory therapy
 • Therapy ng musika
 • Mga pagbisita ng mga alagang hayop ng Paw Pals®
 • Therapy ng Masahe

Home Medical Equipment at mga Supply

Pinananatili ng VITAS ang sarili nitong sangay ng home medical equipment, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na mga paglipat sa hospice at mabilis na direktang paghahatid ng kailangang kagamitan at mga supply sa mga residente na karapat-dapat sa hospice, kabilang ang: 

 • Mga ADL assist na device
 • Oxygen
 • Mga Nebulizer
 • CPAP at BiPAP
 • Mga walker at tungkod
 • Mga tub seat at mga commode sa tabi ng kama
 • Mga supply para sa incontinence at pangangalaga ng sugat

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.