VITAS Advantage: Mga Komplikadong Modality para sa mga Pasyente sa mga Nursing Home

Ang mga residenteng nangangailangan ng mga komplikadong interbensyon at therapy na mahirap ihatid sa labas ng ospital ay puwedeng makinabang sa pagkaeksperto sa hospice ng VITAS.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Kung ang mga sintomas ng iyong residente ay mahirap makontrol at nagreresulta sa maraming beses na pagpunta o pagka-confine sa ospital o mga pagpunta sa ED, ang kanilang mga layunin sa pangangalaga ay maaaring magmukhang mga kahilingang hindi matutupad.

May kakayahan ang VITAS na tumanggap ng mga residenteng nangangailangan ng mga komplikadong modality upang maasikaso ang kanilang mga agresibong sintomas-ang mga pasyenteng maaaring hindi sapat ang mga resource o kadalubhasaan ng ibang mga hospice na programa upang makapagbigay ng nararapat na pangangalaga, at siyang karaniwang hindi itinuturing na naaangkop para sa paglipat sa nursing home.

Sa pamumuno ng aming mga full-time na medical director, iniaakma ng aming mga doktor ang mga plano sa pangangalaga sa mga kahilingan at layunin ng mga residente kapag malapit na sa katapusan ng buhay, na humahantong sa mas magagandang resulta para sa aming mga pasyente, pamilya, tagapag-alaga, at mas kaunting pagpunta ng iyong residente sa ospital o ED. Nakikipagtulungan ang VITAS sa mga espesyalista at pangunahing doktor sa pangangalaga ng iyong mga residente para pangasiwaan ang access sa hospice at bigyan ang mga residente ng pinakamadaling transisyon na posible.

Bukas na Formulary na May 24/7 na Klinikal na Suporta 

May kagamitan at kadalubhasaan ang VITAS para masuportahan ang sinumang pasyente na ang pangangailangan sa high-acuity na pangangalaga ay nangangailangan ng mga komplikadong modality. Gaano man kaagresibo ang mga sintomas ng iyong residente, ang VITAS ay may hospice at palliative care solution at protocol na hindi naibibigay ng ibang mga hospice na provider, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa:

Mga intravenous therapy para sa pain management, hydration, mga antibiotic, atb.

  • Paracentesis at thoracentesis
  • Chest tube/PleurX
  • High-flow oxygen therapy
  • Palliative blood transfusion o pagsasalin ng dugo
  • BiPAP, CPAP at Trilogy non-invasive na ventilation
  • PEG-tube care at tube feedings o pagpapakain gamit ang tubo

Sa VITAS, ang iyong mga residente ay may access sa anumang gamot na nauugnay sa kanilang mga terminal na diagnosis-at palaging may suporta ang iyong staff. Ang mga VITAS na clinician ay palaging nakahandang sumagot ng mga tanong at magbigay-kaalaman sa iyong staff. Kapag ang isang pasyente sa iyong pasilidad ay nagkaroon na ng mga malulubhang sintomas o hindi na sumusunod, puwedeng magpadala ang VITAS ng manggagamot sa anumang oras sa araw, gabi, Sabado't Linggo, o pista opisyal-para makatulong at magbigay ng gamot.

Ekspertong Pangangalaga sa Dementia/Alzheimer's

Ang VITAS ay handa para tugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga pasyente na may Alzheimer's/dementia at gustong manatiling kung saan sila nakatira. Ang aming interdisciplinary team ay gumagawa ng plano sa pangangalaga sa pamamagitan ng payo at pahintulot ng neurologist o iba pang doktor ng iyong residente; nakikipag-ugnayan ang isang team manager tungkol sa daloy ng impormasyon sa pagitan ng aming mga tauhan at iyong staff.

Handa ang VITAS na magbigay ng mga antipsychotic kapag kailangan ito base sa kalagayan ng pasyente; karaniwang pinapababa ng aming sariling protocol ang pagdepende sa mga antipsychotic.