VITAS Advantage: 24/7/365 na Suporta sa Klinikal na Pangangalaga para sa mga Nursing Home

Walang 9-hanggang-5 na schedule na sinusunod ang mga sintomas, at ganoon din ang aming pangkat.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Naririto ang VITAS para sa iyo, sa iyong tauhan, sa iyong residente at sa kanilang pamilya sa anumang oras ng araw, hapon, o kalagitnaan ng gabi, sa buong taon-kahit na pista opisyal at Sabado't Linggo. Ikaw man ay may tanong tungkol sa mga gamot kapag nagsara na ang pharmacy, o nagpapakita ang iyong residente ng bago at nakakabahalang sintomas sa panahon ng pista opisyal, handang tumulong ang pangkat ng mga manggagamot ng VITAS kailan mo man kami kailangan.

Live na Klinikal na Suporta 24/7

Kapag nag-refer ka sa VITAS, mapagkakatiwalaan mo na sasagutin ng mga Telecare na manggagamot ang anumang mga tanong na mayroon ang iyong residente, ang kanilang pamilya, o ang tagapag-alaga. Kapag kinakailangan, puwedeng tumugon nang personal ang isang VITAS na manggagamot para tugunan at i-stabilize ang isang residente/pasyenteng nagpapakita ng mga sintomas, na siyang makakatulong na maiwasan ang mga pagtawag ng telepono sa 911, pagbisita sa ED, at pagpapaospital. Makakatiyak ka na ang pag-refer sa hospice ay hindi makakaapekto sa mga ginagawa ng iyong staff o hindi negatibong makakaapekto sa mga sukatan sa kalidad.

Nagbibigay ang mga manggagamot ng VITAS ng gabay at suporta kung sakaling ang iyong residente ay magpakita ng malalang sintomas habang nasa hospice care. Kung naaangkop, puwedeng isaayos ng VITAS ang antas ng hospice care sa anumang panahon para makapagbigay ng full-time na klinikal ng suporta at mga karagdagang palliative na hakbang hanggang sa maging stable ang mga sintomas at mapamahalaan ang pananakit ng iyong residente. Tumutulong ito na panatilihin ang iyong residente na kumportable at sumusunod sa iyong pasilidad.

Mga Pinahusay na Sukatan sa Kalidad at Ugnayan sa Ospital

Makakatulong ang VITAS na pahusayin ang iyong mga sukatan sa panandalian at pangmatagalang pananatili, lalo na kung ang iyong residente ay dumaranas ng mga agresibong sintomas o hindi napapamahalaang pananakit, madalas madala sa ED, o muling na-admit sa pinanggalingang ospital.

Gaano pa man kakumplikado o kahirap ng mga sintomas ng iyong residente, naghahandog ang VITAS ng hospice at mga palliative care solutions at protocol na hindi naibibigay ng ibang mga hospice provider, na siyang nagpapahusay sa kalidad ng pangangalaga at nag-iiwas sa iyong mga residente na mapunta sa ED para tumulong na mapahusay ang iyong mga sukatan sa kalidad at ugnayan sa mga nag-refer na ospital.