Maghanap ng Hospice Care sa Orange County, CA

TINGNAN ANG LAHAT NG LOKASYON

714.921.2273

Maghanap ng Hospice Care sa Orange County, CA

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living, atbp.) sa Orange County.

May opisina kaming sentral na matatagpuan sa Orange County at available ang inpatient care kapag medikal na kinakailangan. Ang hospice care ng VITAS ay maaasahan ng mga pasyente at pamilya sa tuwing kailangan ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

May panahon ang VITAS para tiyaking ang mga pasyente ay kumportable, at para pahusayin ang kanilang quality of life sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga sintomas, pagkontrol sa pananakit, at pagbawas ng mga 911 na tawag at muling pagpapa-ospital.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.