VITAS Advantage: High-Acuity na Pangangalaga para sa Mga Pasyente sa Mga Assisted Living Facility

Kung ang iyong residente ay dumaranas ng malulubhang sintomas o hindi napapangasiwaang pananakit, madalas madala sa ED, o muling na-admit sa ospital, makakatulong ang VITAS.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Para sa karamihan ng tao, kapag malapit na sila sa katapusan ng buhay, gusto nila ang pamilyar na lugar ng kanilang assisted living facility (AFL) o komunidad.

Maaaring mangailangan ang ilang pasyente ng mga komplikadong modality ng pangangalaga na mahirap ihatid sa labas ng ospital, ngunit sa tulong ng tamang hospice provider, kahit ang malulubhang sintomas ay mapapamahalaan sa gustong lugar ng pangangalaga ng pasyente.

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

  • Espesyalisado ang VITAS sa mga pasyenteng nangangailangan ng high-acuity na pangangalaga, mga pasyenteng posibleng hindi nabibigyan ng kinakailangang pangangalaga ng mga ibang hospice program dahil sa posibleng kakukalangan ng mga resource o dahil sa pagiging hindi eksperto.
  • Ang patuloy na klinikal na suporta ay nagbibigay-daan sa mga residenteng may malubhang karamdaman na maging kwalipikado para sa hospice care, na tumanda kung nasaan sila at manatiling kumportable, habang pinapahusay ang kalidad ng pangangalaga at mga nauugnay na sukatan para sa aming mga ALF na partner.

Indibidwal na Plano sa Pangangalaga sa Gustong Lugar ng Pangangalaga

Gumawa ang VITAS ng natatanging plano sa pangangalaga para sa bawat isa nitong pasyente, batay sa kanilang mga medikal na pangangailangan, kahilingan sa katapusan ng buhay, at mga layunin sa pangangalaga.

  • Iniaakma namin ang aming mga plano sa pangangalaga sa mga kahilingan at layunin ng mga pasyente sa katapusan ng buhay nila, na nagbibigay naman ng mas magagandang resulta para sa kanila, sa kanilang mga pamilya, sa tagapangalaga, at sa iyong staff.
  • Para sa karamihan ng mga residente ng mga assisted living facility, ang ibig sabihin nito ay pagtanggap ng pangangalaga kung saan sila kasalukuyang nakatira.
  • Ang mga panariling plano sa hospice care ay regular na sinusuri at binabago para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng pasyente sa buong daloy ng sakit, na nakakatulong sa kanilang manatili sa kinaroroonan nila at magkaroon ng mapayapang kamatayan sa kanilang gustong lugar.

Pinahusay na Kalidad ng Pangangalaga

Gaano man kakomplikado o kahirap ang mga sintomas ng iyong residente, naghahandog ang VITAS ng hospice at palliative care solutions at protocol na wala sa maraming iba pang hospice provider, na nagpapahusay sa kalidad ng pangangalaga at sa kaginhawahan ng pasyente. Sinusuportahan ng aming interdisciplinary team ang iyong residente at ang kanilang pamilya, at tinitiyak nilang nasasagot ang lahat ng mga tanong at natutugunan ang lahat ng mga alalahanin sa lalong madaling panahon sa oras na naganap ang mga ito.

24/7 Klinikal na Suporta

Sa VITAS, ang iyong ALF na staff ay may backup 24/7. Ang mga VITAS na clinician ay palaging nakahandang sumagot ng mga tanong at magbigay-kaalaman sa iyong staff. Kapag ang isang pasyenteng residente ay nagkaroon na ng mga malulubhang sintomas o hindi na sumusunod, puwedeng magpadala ang VITAS ng manggagamot sa anumang oras sa araw, gabi, Sabado't Linggo, o pista opisyal-para magbigay ng tulong at ginhawa, na siyang makapagpapababa sa burnout at stress ng iyong staff. Makakapagbigay din ang VITAS ng pagsasanay para matiyak na ang iyong buong pangkat ay pamilyar sa mga modality ng hospice at palliative care.