VITAS Advantage: Mga Komplikadong Modality para sa mga Pasyente sa mga Assisted Living Facility

Kung ang mga sintomas ng iyong residente ay mahirap makontrol, ang kanilang mga layunin sa pangangalaga ay maaaring magmukhang mga pagnanais na hindi makakamit.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

May kakayahan ang VITAS na tumanggap ng mga pasyenteng nangangailangan ng komplikadong mga modality upang maasikaso ang kanilang mga agresibong sintomas na kuang saan maaaring hindi sapat ang mga resource o kadalubhasaan ng ibang mga hospice na programa upang makapagbigay ng nararapat na pangangalaga, at siyang karaniwang hindi itinuturing na naaangkop para sa pag-aalaga sa kasalukuyang kinalalagyan.

Pinamumunuan ng aming full-time na mga medikal na direktor, ang aming mga plano ng pag-aalaga ay angkop sa mga kahilingan at layunin ng iyong mga residente habang papalapit na ang katapusan ng buhay. Makikipagtulungan sa sa iyo at sa iyong mga tauhan ang VITAS upang makapagbigay-kaalaman sa aming mga pagsasagawa at makapaghandog ng pinakamataas na kalidad ng pangangasiwa ng sintomas habang pinananatili ang iyong mga residente sa kanilang kinalalagyan.

Pangangasiwa ng Malubhang Sintomas at Bukas na Formulary

Ang mga residente ng assisted living facility (ALF) na nangangailangan ng komplikadong mga modality na mahirap maisagawa sa labas ng ospital, pangangalaga na pangmatagalan o skilled nursing na pasilidad ay maaaring makinabang sa kadalubhasaan ng hospice at mga resource ng VITAS, kabilang ang komplikadong mga pagsasagawa at paggagamot.

Sinusuportahan ng aming bukas na formulary at proprietary na home medical equipment division, ang VITAS ay may mga gamot, kagamitan, at kadalubhasaan para matulungan ang iyong residente na tumanda sa kanyang kinalalagyan.

Gaano man kakomplikado o kahirap ng mga sintomas ng iyong residente, ang VITAS ay naghahandog ng hospice at mga palliative care solution at protocol na hindi naibibigay ng ibang mga hospice na provider, kabilang ang:

  • Mga intravenous therapy para sa pain management, hydration, mga antibiotic, at iba pa
  • Paracentesis at thoracentesis
  • Chest tube/PleurX
  • High-flow oxygen therapy
  • Palliative blood transfusion o pagsasalin ng dugo
  • BiPAP, CPAP at Trilogy non-invasive na ventilation
  • PEG-tube care at tube feedings o pagpapakain gamit ang tubo

Kung lumubha ang mga sintomas habang nasa hospice care ang residente, isasaayos ng VITAS ang antas ng pangangalaga para makapagbigay ng full-time na klinikal na suporta, mga karagdagang palliative na hakbang hanggang sa maging stable ang mga sintomas at mapamahalaan ang sakit

Pakikipag-tugma ng Pangangalaga para sa Komplikadong mga Pagsasagawa

Kapag tumanggap ng pangangalaga ang iyong residente mula sa VITAS, maaari mong mapagkatiwalaan na ang aming mga pangkat sa hospice na binubuo ng iba't ibang mga disiplina ay sisimulan ang komplikadong mga modality na kinakailangan upang ang residente ay manatiling kumportable sa iyong pasilidad. Makikipagtulungan kami sa iyo, sa residente, sa kanilang pamilya at tagapag-alaga sa isang plano ng pangangalaga na nagbibigay-prayoridad sa pasyente at pamilya habang nagbibigay-pakinabang sa lahat ng mga kasangkot.

Dahil sa kakayahan ng iba't ibang mga espesyalista ng VITAS na makatulong sa mga problema sa paghinga, pangangalaga ng sugat at psychosocial na mga alalahanin, maaaring manatili ang iyong residente ng mas mataas na pamantayan ng buhay habang lumalapit sila sa katapusan ng buhay.