VITAS Advantage: 24/7/365 na Suporta sa Klinikal na Pangangalaga para sa Assisted Living na mga Pasilidad

Walang 9-hanggang-5 na schedule na sinusunod ang mga sintomas ng mga pasyente, at ganoon din ang aming pangkat.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Kapag papalapit na sa katapusan ng buhay ang iyong residente, nanaisin nilang manatili sa lugar na itinuturing nila na kanilang bahay-ang iyong assisted living facility (ALF). Gayunpaman, gusto mong meron kang katiyakan na ang pakikipag-ugnayan sa isang hospice ay hindi makaka-apekto sa mga ginagawa ng iyong mga tauhan o kaya negatibong maka-apekto sa mga sukatan tungkol sa kalidad. Hahanap ka rin ng mas maraming patnubay at suporta kung sakali mang ang iyong residente ay magpakita ng malalang sintomas habang nasa hospice care.

Naririto ang VITAS para sa iyo, sa iyong tauhan, sa iyong residente at sa kanilang pamilya sa anumang oras ng araw, hapon, o kalagitnaan ng gabi, sa buong taon-kahit na pista opisyal at Sabado't Linggo. Kung ikaw man ay may tanong tungkol sa mga gamot sa panahon na sarado na ang pharmacy, o nagpapakita ang iyong residente ng bago at nakababahalang sintomas sa kalagitnaan ng isang pangunahing pista opisyal, handang tumulong kailanman ang team ng VITAS ng in-house at mga regular na naka-schedule na mga manggagamot.

Live na Klinikal na Suporta 24/7

Kapag nag-refer ka sa VITAS, mapagkakatiwalaan mo na sasagutin ng mga Telecare na manggagamot ang anumang mga tanong na maaaring mayroon ka, ang iyong residente, ang kanyang pamilya, o ang tagapag-alaga. Kapag kinakailangan, puwedeng tumugon nang personal ang isang VITAS clinician para tugunan at i-stabilize ang isang residente/pasyenteng nagpapakita ng mga sintomas, na magtitiyak na palaging may backup ang iyong staff kung kakailanganin.

Kung naaangkop, puwedeng isaayos ng VITAS ang antas ng hospice care anumang oras para magbigay ng full-time na klinikal na suporta o karagdagang palliative na hakbang hanggang sa ma-stabilize ang mga sintomas at mapamahalaan ang pananakit ng iyong pasyente. Tumutulong ito na panatilihin ang iyong residente na kumportable at sumusunod sa iyong pasilidad.

Iwasan ang Mga Pagbisita sa ED at Pagpapaospital

Kung ang iyong residente ay nakakaranas ng mga agresibong sintomas o hindi napapamahalaang pananakit, makakatulong ang pag-refer sa VITAS na maiwasan ang mga tawag sa 911, pagbisita sa ED, at pag-admit sa ospital. Ang aming admissions team ay tumutugon sa karamihan ng referral sa loob ng 15 minuto, at karaniwang nakikipagkita sa iyo at sa iyong pasyente para sa madaling paglipat ng pangangalaga sa loob lang ng ilang oras mula sa referral.

Kapag ang isang pasyente ay nasa pangangalaga na ng VITAS, ang mga uusbong na kundisyon ay mapapangasiwaan na nang hindi mangangailangan ng hakbang na pang-emergency. Gaano man kakumplikado o kahirap ng mga sintomas ng iyong residente, ang VITAS ay nag-aalok ng hospice at mga palliative care solution na hindi naibibigay ng ibang hospice provider. Prayoridad namin ang pagbibigay ng de-kalidad na pangangalaga, pagpapanatiling wala sa ED ang aming mga residente para tumulong na mapahusay ang iyong mga sukatan sa kalidad, at pagpapanatili ng positibong ugnayan sa mga nag-refer na ospital.