VITAS Advantage: Partnership sa Pinuno ng Pag-iisip sa Hospice para sa mga Pasilidad sa Pangangalaga na Pangmatagalan

Bilang mga tagapaglahad ng displina ng hospice at Medicare na benepisyo, kami ay mga eksperto sa mga estado at pederal na batas na may kaugnayan sa hospice sa mga LTCF.
Kwalipikado ba sa Hospice ang Iyong Residente?

Narito Kung Paano Nakakatulong ang VITAS

Kapag ang iyong pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan (LTCF) ay nakipag-partner sa provider ng end-of-life care, ang pangunahing pagsasaalang-alang ay dapat ang estado ng kalusugan ng iyong mga residente. Namumukod-tangi din ang kasiyahan ng pamilya, ang suporta ng staff, at ang pagiging matipid.

Ang pinakamabuting ka-partner ay isang pinuno sa pag-iisip sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay-prayoridad sa iyong mga residente, mga staff, at sa pangkalahatang komunidad, na nagbubuo ng mga lokal at rehiyonal na network upang masiguro ang mas mataas na kalidad ng pangangalaga para sa mga residente sa kasalukuyan at pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Kapag oras nang makipag-partner sa isang hospice, piliin ang VITAS, ang provider na nagtatakda ng pamantayan.

  • Naghahandog ang VITAS ng nangunguna-sa-disiplina na proprietary na pamamaraan ng pangangalaga para sa mga pasyenteng may dementia at sakit na Alzheimer's, mga pamamaraan na idinisenyo para mabawasan ang panggamit ng mga antipsychotic na nakakababa sa kalidad ng buhay.
  • Nag-ii-sponsor kami ng continuing education, kasama ng mga CE para sa iyong mga staff (kabilang ang mga staff ng pasilidad sa residensyal na pangangalaga para sa mga nakakatanda (RCFE) sa California) at mga lokal na provider, upang sa gayon ay makatanggap ang iyong mga residente ng pinaka-makabagong pangangalaga habang patuloy na umuunlad ang mga miyembro ng staff sa kanilang mga karera.
  • Bilang tagapaglahad ng displina ng hospice at Medicare na benepisyo, kami ay eksperto sa mga estado at pederal na batas na may kaugnayan sa hospice sa mga LTCF at makakatulong kami na mapanatili mo ang pagsunod sa mga ito.

Mga Benepisyo ng Pagtanda sa Isang Lugar

May mga resource at pagkadalubhasa ang VITAS para makapaghatid ng mga komplikadong modality na namamahala sa mga sintomas ng mga pasyente mula sa kaginhawahan ng iyong pasilidad, at nagpapanatili sa iyong residente at nagpapahusay sa mga metric ng performance.

Pinansyal na Tulong para sa Pasilidad at mga Pamilya

May posibilidad na nasasaklawan ng iyong residente, ng kanyang pamilya, o ng pasilidad ang kahit na kaunti sa mga gastos na may kaugnayan sa matibay na kagamitang medikal, mga gamot, at mga supply. Kapag nakipag-partner ka sa VITAS, kami ang sasagot sa lahat ng mga gastos na nauugnay sa hospice, na nagbibigay-daan sa iyong residente na manatili sa kanilang kinalalagyan nang may mas kakaunting pinansyal na alalahanin para sa kanya, sa kanyang pamilya, o sa iyong pasilidad.

Mga Napapanahong Transisyon

Kung makaranas ang iyong residente ng matinding pangyayari may kaugnayan sa kalusugan na siyang nagpapahiwatig ng pangangailangan sa end-of-life care, puwede silang asikasuhin, i-enroll, at ilipat ng VITAS upang mapasailalim ng aming pangangalaga sa loob ng mga ilang oras, sa karamihan ng kaso. Bukod pa rito, kapag mamatay ang iyong residente habang nasa ilalim ng pangangalaga ng VITAS, puwede naming lagdaan ang death certificate at tulungan ang pasilidad at pamilya sa mga napapanahong pagsasaayos pagkatapos ng pagkamatay.

Mag-explore ng iba pang mga VITAS Advantage para sa mga Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga