Gawin ang Nararapat - at Siguraduhing may Dokumento Nito

Ni Bob Miller, EVP of Operations at Compliance Officer, at Karen Peterson, SVP at Chief Nursing Officer

Bawat araw, mukhang parami nang parami ang mga naririnig nating balita tungkol sa mga audit, lawsuit o paghahabla at paratang ng pandaraya at pang-aabuso sa hospice. Maaaring tanungin mo ang sarili mo kung bakit nangyayari ang mga ito, lalo na kung iisipin mo na ang mga tao na pinipiling magtrabaho sa hospice - ikaw at ang mga katrabaho mo - ay mga tao na may mga prinsipyo na makikita sa aming mga values o pinapahalagahan sa VITAS. Ang una naming prinsipyo " Pasyente at Pamilya ang Una sa Lahat" ay isang prinsipyo na kung tutuusin, ay pinaniniwalaan ng bawat hospice professional. Sa VITAS, ang mga prinsipyong ito ay hindi lang mga magagandang salita na nakasulat sa isang pahina na hindi naman binabasa ng sinuman. Ang mga prinsipyong ito ay isinasabuhay ngayon sa mga mahihirap na sitwasyon ng pasyente habang sinusubukan mo at ng katrabaho mo na gawin ang tamang bagay para sa mga pasyente at sa pamilya nila. Sana, ang napakainam na pangangalaga na ibinibigay mo at ng katrabaho mo sa mahigit apat na milyong pagbisita sa bawat taon na ginagawa niyo ay nagbibigay sa inyo ng pakiramdam na maipagmamalaki, katulad ng nararamdaman namin.

Ang isang dahilang nakikita naming mas maraming pagsisiyasat sa hospice ay tumatandang sektor na pag-aalaga sa katapusan ng buhay sa loob ng healthcare at Medicare. Kung tutuusin, ang hospice ay bagong pasok lang sa industriya ng healthcare o pangangalaga, at ito ay nagsimula lang sa katapusan ng 1970s. At dahil isinusulong ng VITAS at ng iba pang nangungunang hospice provider ang pagkakaroon ng pinakamaiman na end-of-life care na maaaring maibigay ng medical science at mga doktor, dumami ang mga taong gumagamit ng serbisyo ng hospice at tumaas ang mga kaugnay na gastos para dito. Kaya lohikal lang na katulad ng ibang sektor ng medisina na mas matatag na ang posisyon, ​​​​​​ ang bawat aspeto ng pangangalaga na ibinibigay namin at binabayaran ng Medicare patuloy na malalagay sa spotlight at hahamunin na maging mas efficient at mabisa.

Sa VITAS, tinatanggap namin ang masusing pagsisiyasat na ito. Ang mga matapat na provider, mga provider na hinihikayat ang kanilang mga staff na gawin ang nararapat, mga provider na maingat na sumusunod sa mga patakaran at gabay na ginawa ng Medicare; sa madaling salita, ang mga provider na katulad ng VITAS, ay sang-ayon at natutuwa sa development o pagsulong na ito. Nangangahulugan ito na magkakaroon tayo ng oportunidad na makilala habang ginagawa natin ang nararapat at ginagawang mas madali, kahit kaunti lang, ang mga sitwasyon na kumplikado at mahirap tanggapin katulad ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. At ito ay ginagawa namin ng mahigit sa apat na milyong beses sa isang taon.

Kung ang paraan ng pangangalaga na ibinibigay mo at ng katrabaho mo sa bawat araw ay magpapatuloy habang nagbabago ang hospice at ang mga patakaran sa Medicare, ang responsibilidad ay nakasalalay sa bawat isa sa atin - bawat araw - upang mag-isip nang mabuti, magbigay ng mga alternatiba, i-document nang mabuti ang lahat ng nangyayari, at bigyan ng kasiguruhan ang mga pasyente at pamilya nila na matatanggap nila ang angkop na pangangalaga na tumutugon sa mga pangangailangan nila (at i-document o i-record ito. Sa madaling salita, kailangang gawin ng bawat isa sa atin ang nararapat. Ito ay isang aspeto na hindi natin kadalasang naiisip ukol sa pangalawang prinsipyo ng VITAS. Ang "Pinangangalagaan natin ang isa't isa" ay nangangahulugan na ang bawat isa sa atin - bawat araw - ay dapat na panindigan ang responsibilidad natin na ibigay ang pinakamainam na pangangalaga na maaari nating ibigay para sa mga pasyente at sa pamilya nila (at i-document ito) upang matanggap ng mga pasyente at pamilya nila ang anumang kailangan nila at walang sinumang dapat gumawa ng trabaho natin, maliban sa atin. Ang pangangalaga sa isa't isa ay nangangahulugan din tulungan ang isa't isa na gawin ang nararapat. Alamin ang saklaw ng ating trabaho, alamin ang mga issue o problema na may kinalaman sa compliance, magsalita kapag nakikita natin na may katrabaho tayong gustong mag-short cut, itulak ang katrabaho nating nagkamali na 'gawin ang nararapat' bawat araw at sa bawat pasyente sa bawat sitwasyon...huwag tayong magsawalang-kibo. Magturo, magpaalala, humingi ng patnubay, suriin ang mga bagong patakaran at bagong pamantayan, magtanong, panatilihing sumusunod ang bawat isa na alam na ang mga pamantayan at protocol ng VITAS ay angkop upang matulungan kaming matugunan ang mga tuntunin at kinakailngan habang sa huli ay inuuna ang mga pasyente at pamilya, at sa huli ay naghahatid ng pag-aalaga na pinakamataas ang kalidad. 

Paggawa ng Aming Makakaya Ngayon

Napagtanto namin na hindi ito bago sa inyo na nagtrabaho na sa VITAS sa anumang oras. Palagi kaming nakatuon sa mahahalagang bagay na ito. Totoo rin na ang paggawa ng tamang bagay (at pagdokumento rito) ay ang aming nag-iisang pinakamahusay na depensa laban sa mga audit, edit, demanda, at paratang ng pandaraya at pang-aabuso. Kaya habang ang aming pansin sa dokumentong ito ay mapupunta sa programa ng kalidad at pagsunod ng VITAS, tandaan na itong "code of conduct" ay tunay na aming pagtatangka na ilagay sa malinaw at direktang hakbang-hakbang na mga patnubay kung ano ang ibig sabihin ng paggawa ng tamang bagay.

Ang matatag na programa ng pagsunod tulad ng sa VITAS ay may ilang pangunahing bahagi. Kabilang dito ang:

  • Pagsasanay - tulad ng kung ano ang ibinibigay namin sa bawat empleyado sa orientation at sa aming Taunang Update sa Abril
  • Pagpapatupad ng mga patnubay sa pagsunod sa pamamagitan ng pagtuturo at pananagutan
  • Paglikha ng kultura ng pagsunod at paghikayat sa mga empleyado na magsabi ng mga alalahanin

Nakalista sa ibaba ang ilan sa mga pangunahing larangan ng alalahanin mula sa pananaw ng pagsunod.

Kabilang sa Pagiging karapat-dapat ang mga pagsusuri at pagbalanse na aming ibinibigay bilang bahagi ng mga proseso ng pagtanggap, paglabas, at pagpapawalang-bisa. Patuloy naming pinapahusay ang aming mga proseso ng pagtanggap upang matiyak na nagbibigay kami ng access sa VITAS sa katangi-tanging paraan ng pag-aalaga lang sa mga angkop na pasyente ng hospice. Nalalapat din ito sa mga paglabas at pagpapawalang-bisa - nais naming matiyak na matuklasan ang bawat angkop na opsyon upang magpatuloy na nagbibigay ng pag-aalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga angkop na pasyente. Sa ibaba ay tutuon kami sa pagiging karapat-dapat para sa mas matataas na level ng pangangalaga. Ang pagiging karapat-dapat ay isa sa pinakamataas na target na larangan para sa mga tagasuri ng pagsunod.

Mga Kasanayan sa Pagsingil: Namumuhunan ang VITAS sa komprehensibong pangangasiwa ng pagsunod kabilang ang isang eksperto sa paksa tungkol sa dokumentasyon ng pagsingil sa bawat isa sa aming mga programa. Siyempre, ang aming programa sa pagsunod ay mas malawak kaysa sa tumpak na mga pahintulot lang, sertipikasyon, at muling sertipikasyon. Tinutukoy rin nito ang dokumentasyon na ikaw bilang isang manggagamot ay maaaring tapusin at iyong responsibilidad na tiyakin na ang iyong dokumentasyon ay sumasalamin sa kalagayan ng pasyente at kung gaano kahusay na pinangangasiwaan ang bawat isa sa kanilang mga sintomas ng mga pamamagitan na aming ibinibigay. Nangangahulugan ito na ikaw ay maasikaso at idinodokumento ang mga bagay na inihahatid ka ng iyong pagkadalubhasa na mapansin. Mga bagay tulad ng mas maluwag na pagkakabit ng mga ring o pustiso na katunayan ng paghina ng kalagayan ng pasyente. Mga bagay tulad ng kung ano ang kahulugan ng sakit sa pamilya at kung paano tumutulong ang aming mga pamamagitan na maibsan ang paghihirap at makapagbigay ng pag-asa. Mga bagay tulad ng mga pangarap at naisin na maaaring magawa pa naming makatulong na matupad.

Ang Hospice Services sa mga Nursing Facility ay mga espesyal na larangan ng interes dahil ang ilan ay may pananaw na ang mga nursing home ay dapat nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan ng pasyente at pamilya, kabilang ang pag-aalaga sa katapusan ng buhay. Tanging ikaw at ang iyong mga teammate ang makakapagdokumento ng katangi-tanging pag-aalaga na ibinibigay ninyo upang makatulong na gawing mas maginhawa ang pasyente sa kanyang mga huling araw, ang paraan na makakatulong kayo sa kanila na ipagmalaki ang kanilang anyo sa kabila ng mga pinsala ng kanilang proseso ng sakit, ang dignidad na sinusuportahan ninyo sa pamamagitan ng pangangasiwa ng pag-aalaga sa kanila sa mga paraan na kahit ang mga kawani ng nursing home na may pinakamabuting plano ay hindi magagawa dahil wala sila ng inyong kadalubhasaan. Bilang karagdagan dito, nalalagay sa masusing pagsisiyasat ang mga kaugnayan sa mga nursing home dahil sa mga posibleng kickback at iba pang hindi angkop na pag-uugali na nauugnay sa mga referral. Hindi pinahihintulutan ng VITAS ang mga ganitong uri ng pag-uugali, at dapat na hindi mo rin gawin.

Mga Panganib sa Klinika: Kabilang dito ang pagtiyak na natutugunan ng aming pag-aalaga at serbisyo ang mga pamantayan ng pagsasanay - muli, paggawa ng tamang bagay (at pagdokumento rito). Kasama sa larangang ito ang koordinasyon ng serbisyo, at ang aming responsibilidad na pangasiwaan ang buong sitwasyon ng pasyente at pamilya. Bahagi nito ay ang pag-alam at pagsunod sa Mga Kondisyon ng Pagsali ng Medicare at mga batas sa paglilisensya ng estado, ang mga patakaran na namamahala sa pag-aalaga na aming ibinibigay.

Sa huli, sinisiguro na ang aming Mga Kasanayan sa Marketing ay angkop at sumasalamin sa mga pinakamahusay na kasanayan. Tulad nitong iba pang mga larangan ng pagsunod, nangangahulugan ito ng higit pa sa simpleng pagkilos nang etikal tungkol sa mga pinagmumulan ng referral.  Sinasalamin din nito ang magiting na pag-aalaga na ginagawa ng VITAS upang ilathala ang mga babasahing pang-marketing at pang-edukasyon na naglalarawan sa mga serbisyo na inihahandog namin sa wikang maiintindihan ng pinagmumulan ng referral AT ng pasyente at pamilya. Tutal, mayroon kaming katangi-tanging obligasyon na tulungan ang mga pasyente at pamilya na maintindihan ang buong saklaw ng pag-aalaga at mga serbisyo na dapat ibigay ng VITAS, at lahat ng hospice.

Focus: Mas Matataas na Level ng Pangangalaga

Bahagi ng pagbibigay ng buong saklaw ng pag-aalaga at mga serbisyo ay ang pagtiyak na may access ang mga pasyente sa tamang tindi ng mga serbisyo sa tamang panahon. May apat na level ng hospice care at trabaho namin na siguraduhin na ibinibigay ang angkop na level ng pangangalaga kapag kinakailangan ito. Dahil binabayaran ang mas matataas na level ng pangangalaga sa mas mataas na presyo, ang mga ito ay nasa ilalim ng partikular na masusing pagsisiyasat ng mga surveyor at tagasuri.

Ang VITAS ay palagi - at laging magiging - nakatuon sa pagsiguro na ang parehong mas matataas na level ng pangangalaga, pag-aalaga sa general inpatient at patuloy na pag-aalaga sa bahay, ay magagamit kapag kinakailangan. Ang mga ito ay parehong mga mapanghamong serbisyo para ibigay. Alam ba ninyo na may maraming provider ng hospice sa labas na hindi nagbibigay ng alinman sa mga mas matataas na level ng pangangalaga na ito sa anumang hindi nagbabagong paraan? Sa katunayan, natagpuan sa isang inilabas kamakailan na pag-aaral ng OIG na 27% ng mga Medicare hospice (953 hospice) ay hindi nagbigay ng anumang pag-aalaga na general inpatient care sa panahon ng 2011 at na ang karamihan sa mga hospice na ito ay hindi rin nagbigay ng patuloy na pag-aalaga sa bahay. Kaagad na itinuro ng OIG na "Katulad ng [pag-aalaga na general inpatient], saklaw ang continuous care at inpatient respite care ng Medicare at dapat ibigay kung kinakailangan.

Sinasabi ng iyong karanasan kung gaano kaginhawa ito para sa pasyente at pamilya na magkaroon ng access sa inpatient o continuous care kapag kinakailangan ito at angkop sa ilalim ng mga regulasyon. Isipin na nagtatrabaho para sa isang provider na hindi handang mamuhunan sa ganitong mga level ng pangangalaga na kinakailangan. Isipin kung anong negatibong epekto na magkakaroon sa iyong trabaho, at mas mahalaga sa mga buhay ng mga pasyente at pamilya.

Ano ang responsibilidad mo kapag hinihingi ang mas mataas na level ng pangangalaga? Walang iba kundi ang kung ano ang nirerepaso natin sa buong artikulong ito. Paggawa ng tamang bagay. Pagdokumento sa mga dahilan. Talagang kasing simple ito - at kasing kumplikado - tulad niyon. Maaaring magmukhang iba ang mga matinding medikal na sintomas depende sa partikular na pasyente. Ang ilan ay magpapakita na may mahirap kontrolin na mga sintomas tulad ng pagkahilo o pagsusuka, pananakit, pagdurugo, o kahirapan sa paghinga - mga bagay na masyadong halata para balewalain. Ang ilan ay magiging hindi gaanong halata, ngunit magiging pahiwatig na may nangyayari sa mga pasyenteng ito na kailangang bigyang-pansin at maaaring magresulta sa pangangailangan ng mas mataas na level ng pangangalaga, batay sa isang tagubilin ng doktor.

Laging makipag-ugnayan sa doktor at ibahagi kung ano ang nakikita mo. Kung nararamdaman ng doktor na ang isang mas mataas na level ng pangangalaga ay kailangan, makipag-usap sa pasyente at pamilya tungkol sa kanilang mga kagustuhan. Para sa ilan, ang pananatili sa bahay na napapaligiran ng mga tao, alagang hayop at bagay na mahal nila ay hahantong sa konklusyon na ang continuous na paggagamot ang pinakamahusay na paraan. Para sa iba, ang ideya na mayroong tao sa kanilang bahay hanggang 24 oras bawat araw ay tila magiging masyadong mapanghimasok kaya tila magiging mas nakakahikayat ang pag-aalaga na general inpatient. Mas mahusay na nakokontrol ang ilang sintomas sa isang lugar para sa mga inpatient, kaya maaaring magrekomenda ang doctor ng lugar para sa mas mataas na level ng pangangalaga ayon sa sintomas na kinokontrol.

Higit sa lahat, kailangang idetalye ng dokumentasyon sa ganitong mas mataas na level ng pangangalaga ang mga dahilan na angkop ang mas mataas na level ng pangangalaga. Kailangan nito ng mas malalim, mas maraming paglalarawan, mas marami ng lahat ng mga aspetong iyon na inilarawan namin sa itaas. Isulat ang iyong mga tala sa parehong paraan na gusto mong idokumento ng isang tao ang pag-aalaga ng isang taong iyong minamahal. Hayaang malaman ng sinumang makabasa ng mga ito pagkatapos kung gaano kahusay ang iyong naging pag-aalaga.

Hindi ba't Pareho itong Kalidad at Pagsunod?

Bagama't nakatuon kami sa pagsunod, tinatalakay rin namin ang tungkol sa kalidad sa tuwina. Imposible na paghiwalayin ang dalawa. Tulad ng alam na ninyo, namuhunan ang VITAS ng napakalaking oras at lakas upang bigyan ang mga manggagamot at clinical manager ng pinakamahusay na tool upang matulungang pangasiwaan ang mga sintomas ng pasyente. Nanguna ang VITAS sa paggamit ng data simula noong mga unang taon ng 1990s nang binuo namin ang VITAS Exchange. Ginamit namin ang mga score ng pananakit ng pasyente sa mga magagamit na ulat sa system upang matulungan kami na suriin at pahusayin ang aming pag-aalaga mula pa nitong mga maagang pagsisimula. Sa panahon kung kailan maraming hospice ang nag-i-schedule ng mga unang araw ng pagtanggap na pagbisita pagkatapos ng petsa ng referral, sinusukat namin ang aming pagtugon sa mga referral ayon sa oras.

Kaya ang pagiging naka-focus sa pag-access, kalidad at pagsunod ay hindi na bago sa aming mga manggagamot at manager. Ang aming pinakabagong pagsisikap sa larangang ito ay ang Quality Assessment and Performance Improvement Dashboard. Naglalaman ang dashboard ng {[30]} sukat, marami sa mga ito ay kalipunan mula sa mga bagay na iyong idinokumento nang regular sa panahon ng pag-aalaga. Naka-set up ang dashboard sa paraan na makikita ang mga trend at ang mga sinimulang plano ng pagpapahusay ng pagganap sa programa kapag kinakailangan. Ang dashboard ay mas higit na detalyado kaysa sa aming mga naunang ulat, ngunit talagang ipinapakita lang nito ang aming antas ng pangako sa kalidad kasama ng uri ng data na magagamit na ngayon upang matulungan kami na dalhin ang pangakong iyon sa susunod na antas.

Ipinagmamalaki Kong Gumawa ng Pagkakaiba

Sa simula sinabi naming inaasahan naming ipinagmamalaki mo ang kung ano ang ginagawa mo bawat araw. Sana, nakatulong sa iyo ang pagbasa sa artikulong ito na makita ang ibang mga paraan na kung saan dapat mong ipagmalaki ang ginagawa mo at paggawa nito sa VITAS. Ikaw at ang iyong mga kasama ay gumagawa ng pagkakaiba, kapag ito ay pinakamahalaga sa ating mga pasyente at kanilang mga pamilya. Sa VITAS, ang pagsunod sa mga patakaran, paggawa ng tamang bagay, at pagdokumento rito, ay ang siya nitong sariling gantimpala. At ang pinakamahalaga, ay ang paggawa ng tamang bagay sa ating mga pasyente.

VITAS Compliance Hotline: 1.800.63.VITAS (800.638.4827)