Pag-uusap Tungkol sa Hospice Sa Iyong Pamilya

Kumuha ng Gabay sa Pag-uusap ng Pamilya

Pinakamainam, malalaman kaagad ng mga miyembro ng iyong pamilya ang iyong mga naisin at kagustuhan para sa end-of-life care na na-diagnose ka na may sakit na nagdudulot ng maagang pagkamatay o hindi makapagsalita para sa iyong sarili. At pinakamainam, malalaman mo rin ang kanilang mga naisin at kagustuhan.

Ayon sa ilang tantya, humigit-kumulang 30 porsiyento ng mga Amerikano ang nakakumpleto ng isang advance na directive, isang nakasulat na plano na nagpapaliwanag ng mga uri ng pag-aalaga na gusto mo-at hindi gusto-sa katapusan ng buhay.

Ngunit ang paglikha ng isang advance na directive ay nangangailangan ng pag-uusap tungkol dito, isang kailangang pag-uusap na hindi kailanman madali. Maaaring mas mabilis puntahan ang paksa sa pamamagitan ng pagsisimula ng pag-uusap ng pamilya gamit ang "Paano kung...? na mga sitwasyon at tanong.

  • Paano kung makaranas ka ng stroke at hindi makapagsalita?
  • Paano kung ma-coma ka dahil sa isang malubhang aksidente o pagkahulog? Gusto mo ba ng life-sustaining support mula sa mga mekanikal na ventilator o feeding tube?
  • Paano kung ma-diagnose ka na may agresibong anyo ng cancer na hindi na tumutugon sa paggagamot?
  • Kung nahaharap ka sa isang life-limiting diagnosis, sino ang magsasalita para sa iyo, sino ang magpapasya para sa iyo at ano ang kanilang desisyon, batay sa iyong mga pinahahalagahan at naisin?

Ang resulta ng pag-uusap ay makakapagpalakas ng loob ng mga miyembro ng pamilya at mga nakatalagang tagapag-alaga na natalakay ang mahahalagang usapin at na ang lahat ay makakagawa ng mga may-kabatirang pasya kapag dumating ang oras.

Maaaring magpatuloy at magbago sa paglipas ng panahon ang mga pag-uusap at desisyon tungkol sa mga pagpipiliang paggagmot at pamamagitan, mga utos na huwag i-resuscitate, mga plano sa paglilibing, serbisyo ng punerarya/memorial at iba pang paksa, ngunit ang pagsulat sa mga ito ngayon ay nagbibigay ng agarang gabay at naiiwasan ang mga problema sa kinalaunan.

Mahalaga ang Paglalagay sa Oras

Sa katotohanan, nangyayari ang maraming pag-uusap tungkol sa end-of-life care kapag malubha na ang pasyente o masyado nang kalmado para sumali. Maaaring mapunta sa mga miyembro ng pamilya, tagapag-alaga at medical team ang ganoong kalaking mga desisyon kung minsan sa ilalin ng stress at kadalasang puno ng emosyon, hindi pagkakasundo at pagkalito.

Mag-asawa na nag-uusap habang nagkakape at kumakain ng bagel sa mesa sa kusina

Maaaring makatulong na muling iayos ang mga prayoridad at magbigay ng kapayapaan ng isip para sa lahat ang paglipat ng focus mula sa mga personal na opinyon at paniniwala patungo sa pinakamahusay na interes ng mahal sa buhay, sa pakikipagkasundo sa kanyang mga pinahahalagahan.

Makakatulong sa iyo ang aming libreng gabay sa pag-uusap tungkol sa hospice na makahanap ng mga sagot at makagawa ng mga tamang desisyon para sa iyo at iyong mga mahal sa buhay.

Upang matulungan kang makapagsimula ng pag-uusap, naghahandog ang VITAS ng libre at naida-download na gabay sa pag-uusap tungkol sa hospice. Puno ito ng mga tanong, mga paksa ng pag-uusap at mga usapin na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya na malaman kung ano ang dapat asahan sa harap ng sakit na nagdudulot ng maagang pagkamatay.

Kung ikaw man ay nag-iisip nang maagap o nahaharap sa mga desisyon ngayon, gamitin ang "Pagsasaalang-alang ng Hospice Care" bilang tagapagsimula ng pag-uusap upang makahanap ng mga solusyon para sa iyo at sa mga taong pinakapinahahalagahan mo.

Kuhanin ang Gabay sa Pag-uusap ng Pamilya sa Spanish o Chinese.