West Florida Hospital

8383 N Davis Highway

Pensacola, FL 32514

Inpatient Hospice Center

Gusto nating lahat na nasa bahay kapag may sakit tayo. Kapag hindi ito maaari, ang inpatient na unit ng VITAS sa West Florida Hospital ay maituturing na parang isang tahanang malayo sa bahay para sa mga pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay at pati na rin sa kanilang mga pamilya.

Naglalaan ng oras ang hospice team ng VITAS upang makilala ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya. Araw-araw na nagra-round ang medical direktor at naglalaan ng mga serbisyo ng nurse, hospice aide, chaplain, social worker, volunteer at supportive ancillary ayon sa plan of care ng pasyente.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.