Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

ELNEC Geriatric Core Program

Abril 22, 2023

Huling Araw para Magpa-rehistro: Abril 15, 2023

End-of-Life Nursing Education Consortium-Geriatric - Nagtataguyod ng Palliative Care sa Geriatric Nursing

Ang mga nurse ay may kinalaman sa lahat ng mga aspeto ng end-of-life care at tinutugunan nila ang maraming mga pangangailangan ng mga indibidwal sa panahong ito ng buhay. Ang mga nurse ay may potensiyal na mabawasan nang malaki ang kahirapan ng pagkabalisa na hinaharap ng mga taong nasa katapusan ng buhay at ang kakayahan na makapaghandog ng suporta sa maraming pisikal, sikolohikal, panlipunan, at espirituwal na mga pangangailangan ng mga matatandang pasyente, mga residente ng pangmatagalang pangangalaga, at ng kanilang mga pamilya.

Ang mga nurse na may pagsasanay sa pangangalaga ng mga matatandang pasyente sa katapusan ng buhay, bilang indibidwal at pinagsama-sama, ay may natatanging pagkakataon na maapektuhan nang makabuluhan ang kalidad ng pangangalaga para sa mga pasyenteng may sakit na walang lunas.

Ang curriculum ng ELNEC-Geriatric ay binuo upang makamit ang espesyal na mga pangangailangan ng mga pasyente at pamilyang dumaranas ng katapusan ng buhay sa buong haba ng iba't ibang kinalalagyan ng mga matatanda. Ang pangunahing layunin ng programa ng pagsasanay ay upang makapagbigay ng kasalukuyang impormasyon tungkol sa end-of-life care at ang mga magagamit upang maisama ang kaalaman na kaugnay sa katapusan ng buhay sa pangangalaga ng matatanda, kung ang pasyente man ay tumatanggap ng pangangalaga sa bahay o sa pangangalaga na pangmatagalan, at sa nursing home na mga kinatatayuan. Ang curriculum ng ELNEC-Geriatric ay isang pambansang inisyatiba sa nursing na edukasyon na pinangangasiwaan ng American Association of Colleges of Nursing (AACN) at ng City of Hope sa California.

Ang Kurso ng ELNEC-Geriatric para sa Pagsasanay na ito ay may nilalamang pitong module na tumutugon sa mahahalagang aspeto ng end-of-life care at ang tungkulin ng nurse at iba pang mga healthcare providers. Kasama sa mga module na ito ang:

 1. Palliative Care sa Geriatric Nursing
 2. Pagtatasa at Pangangasiwa ng Pananakit
 3. Pangangasiwa ng Sintomas na Hindi Kaugnay sa Pananakit
 4. Komunikasyon
 5. Mga Huling Oras
 6. Pagpanaw, Pangungulila, at Pagdadalamhati
 7. Mga Kultural at Espirituwal na Pagsasaalang-alang

Kasama rin sa curriculum ng ELNEC-Geriatric ang maraming karaniwang katangiang bahagi sa buong haba nito . Ang mahahalagang tema na mga ito ay:

 • Ang mahalagang tungkulin ng Geriatric Nurse at ng alinmang Nurse bilang isang tagapagtaguyod para sa mga matatandang pasyente.
 • Ang mahalagang pangangailangan para sa pagbibigay-tuon sa espesyal na populasyon tulad ng mga nakatatanda, mga bata, at ang mga walang insurance.
 • Naaapektuhan ng mga isyu sa Katapusan ng Buhay ang lahat ng mga sistema ng pangangalaga sa buong haba ng lahat ng mga kinatatayuan ng geriatric na pangangalaga.
 • Naiimpluwensiyahan ng mahahalagang pinansiyal na isyu ang end-of-life care.
 • Ang End-of-Life care ay mahalaga sa lahat ng karamdamang nakamamatay at sa mga kaso ng biglaang pagkamatay.

Ang ilan sa mga Layunin na tatalakayin:

 1. Ilarawan ang tungkulin ng nurse at ng iba pang mga miyembro ng team sa pag-aalaga ng kalusugan upang makapagbigay ng palliative care na may kalidad para sa mga nakatatandang pasyente at mga residente ng pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, mga nursing home, at iba pang mga kilalagyan na kaugnay sa geriatric care.
 2. Ilista ang mga bahagi ng isang lubusang pagtatasa ng pananakit na nakatuon sa mga geriatric na pasyente at mga residente ng mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga.
 3. Pag-usapan ang mga mahihirap na kalagayang maaaring maranasan sa katapusan ng buhay/palliative care sa geriatric care.
 4. Kilalanin ang mga aspeto ng kultura at ang impluwensiya ng pang-kultura at espiritwal na mga paniniwala sa palliative care para sa geriatric na mga pasyente.
 5. Kilalanin ang tatlong mga dahilan na nakapag-iimpluwensiya sa komunikasyon sa geriatric care.
 6. Tasahin ang pisikal, sikolohikal, panlipunan, at espirituwal na mga pangangailangan at ang mga pamamagitan para sa isang malapit nang mamatay na matandang tao at ng kanyang pamilya.
 7. Ipahiwatig ang pagkakaintindi ng mga isyu na kaugnay sa pangungulila at pagkawala ayon sa kanilang kaugnayan sa komplikado o nakababalisang mga pangyayari.

Sino ang Dapat Dumalo?

 • Lahat ng mga Registered Nurse
 • Faculty ng Nursing
 • Mga Advanced Practice Nurse
 • Mga Case Manager
 • Mga Social Worker
 • Mga Chaplain
 • LTCF Administration
 • Mga Nurse Administrator

Anong Ibibigay:

 • 7 CE para sa mga kalahok na mananatili sa buong haba ng kurso
 • Isang Sertipiko ng Pagdalo mula sa ELNEC Geriatric para sa mga kalahok na mananatili sa buhong haba ng kurso
 • May kasamang Almusal at Pananghalian na ibibigay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.