Natanggap ang Iyong Kahilingan sa Personal na Impormasyon

Matagumpay naming natanggap ang iyong kahilingan at kukumpletuhin namin ang iyong kahilingan sa lalong madaling panahon hangga't makatuwirang praktikal at naaayon sa mga naaangkop na batas, o magfa-follow up kami hinggil sa mga karagdagang paglilinaw o tanong gamit ang email address o numero ng teleponong ibinibigay mo.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 1.833.908.0225 o sa consumer.privacy@vitas.com.