Nakikipag-usap ang isang doctor sa isang tagapag-alaga sa pamamagitan ng videoconference sa laptop

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

Mga Telehealth na Admission sa Hospice

Para sukdulan na magamit ang aming availability para sa iyo at sa iyong mga pasyente, gumagamit kami ng mobility-first at telehealth na plataporma para sa mga virtual na admission sa hospice, koordinasyon ng pangangalaga, advance na care planning, at iba pang mga kritikal na tungkulin ng hospice.

Sa pamamagitan ng telehealth, na posibleng may kasamang video at/o audio na komunikasyon, nagbibigay-daan ang VITAS sa mga mahusay at secure na referral at virtual na transisyon ng pangangalaga, na sumusuporta sa mga propesyonal sa pangangangalagang pangkalusugan 24/7 habang tinutupad nila ang pangangalagang nakatuon sa kaginhawahan para sa kanilang mga pasyente na may malubhang karamdaman.

Mga Virtual na Admission sa Hospice

Ang mga clinician ng VITAS ay available sa anumang panahon-umaga, gabi, pagkatapos ng oras ng opisina, Sabado't Linggo, at mga pista opisyal-para sa mga pagsusuri ng pasyente upang malaman ang kanilang pagiging karapat-dapat at telehealth na admission sa hospice sa pamamagitan ng secure na videoconference. Ang mga napapanahong admission ay nagbibigay-daan sa iyo at sa iyong mga tauhan na tumugon sa iba pang mga responsibilidad habang pinapataas ang antas ng kasiyahan ng pasyente at pamilya patungo sa iyong pasilidad.

Sa isang virtual na pagbisita para sa mga admission sa hospice, gagawin ng isang admissions nurse ng VITAS ang mga sumusunod:

  • Kasama ng pasyente, pag-aralan ang kanyang mga sintomas at, kung naaangkop, kasama rin ang tagapag-alaga
  • Makikipag-usap tungkol sa mga layunin ng pangangalaga ng pasyente
  • Magsasagawa ng isang buong-katawan na pagsusuri ng pasyente kasama ang tagapag-alaga ng pasyente o kasalukuyang tagapaghandog ng pangangalagang pangkalusugan
  • Susuriin ang mga kasalukuyang gamot ng pasyente
  • Pag-aralan ang ninanais ng pasyente na lugar ng pangangalaga upang malaman kung aling home medical equipment ang posibleng kakailanganin

Sinusuportahan din ng mga kapisidad ng aming telehealth ang:

  • Mga pag-uusap ukol sa mga layunin ng pangangalaga: Kapag handa na ang iyong pasyente, puwedeng isagawa o suportahan ng mga espesyalista ng VITAS ang mga pag-uusap at talakayan ng iyong layunin ng pangangalaga tungkol sa advance na care planning sa pamamagitan ng telehealth. Sinisiguro nito na natatanggap ng bawat pasyente ang pinaka-naaangkop at pinaka-indibidwal na pangangalaga para sa kanilang mga partikular na sintomas at estado ng sakit. Ang mga miyembro ng pamilya na wala sa silid ay puwedeng sumali sa pamamagitan ng videoconference.
  • Koordinasyon ng pangangalaga: Napapabuti ng telehealth ang koordinasyon ng pangangalaga ng mga tauhan ng pasilidad at ng VITAS, at sinusuportahan nito ang virtual na pangangalagang base sa iba't ibang mga disiplina mula sa mga miyembro ng team, kabilang ang mga social worker, kapilyan, bereavement specialist, music therapist, at mga boluntaryo.
  • Mga transisyon sa pangangalaga: Habang humuhusay o lumulubha ang kundisyon ng mga pasyente, pinapasimple ng telehealth ang mga pagsusuri at transisyon sa mas mataas o mas mababang antas ng pangangalaga. Kung ang iyong pasyente ay inilipat man sa isang inpatient unit para sa high-acuity na pangangalaga, iniuwi sa bahay dahil sa mas napapangasiwaang sintomas, o papanatilihin sa isang general inpatient na kama sa iyong pasilidad, tutulungan siya ng VITAS at telehealth na mag-transisyon.
  • 24/7 na access: Nakikipagtulungan sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, pamilya, at tagapag-alaga na magkaroon ng 24/7/365 na access sa VITAS sa pamamagitan ng telehealth at Telecare na base sa telepono. Ang mga clinician na bahagi ng aming Care Connection Center ay nakahandang sagutin ng anumang mga tanong at magbigay-gabay tungkol sa titration ng gamot, mga plano sa pangangalaga, mga emergency na sitwasyon, paglubha ng mga sintomas, at higit pa. Kung hindi matutugunan ang alalahanin sa pamamagitan ng telepono o video, papupuntahin ng VITAS ang isang manggagamot sa tabing-kama ng pasyente, araw man o gabi.
  • Mga virtual na pagbisita ng pamilya at suporta sa mga naulila: Kapag hindi mabisita nang personal ng mga kaibigan at pamilya ang pasyente-dahil man sa mga hakbang sa pag-iingat sa impeksyon o heograpikong distansya-nagbibigay-daan ang telehealth sa mga pag-check in, mga huling paalam, at pati na rin ang paglahok sa mga relihiyosong serbisyo, gaya ng pagsasagawa ng shiva at mga huling ritwal. Kapag namatay na ang pasyente, ang mga kamag-anak na nasa malayong lugar ay maaaring makatanggap ng virtual na bereavement support nang hanggang sa 13 buwan.

Ang mga hospice services ay nagbibigay ng maraming mga benepisyo sa mga pasyente, pamilya, at pati na rin sa mga provider. Kapag nagiging hadlang ang oras o distansya, dinadala sa iyo ng VITAS telehealth ang aming kadalubhasaan at mga serbisyo sa end-of-life  

Sa VITAS app, mabilis, ligtas at simple ang mga referral.