Pinag-uugnay ang mga Ospital, Pamilya, at Pasyente sa Panahon ng COVID-19

Nananatili ang VITAS bilang isang dedikadong provider at ka-partner sa panahon ng COVID-19 na pandemic. Nakahanda kaming gamitin ang aming mobility-first na platform at mga serbisyo sa telehealth para masiguro ang patuloy na suporta para sa inyong mga pasyente, sa kanilang mga pamilya, at sa inyong mga pasilidad.

Mula sa 24/7/365 na pag-uugnay ng pangangalaga at espirituwal/psychosocial na suporta, hanggang sa napakalinis na transisyon sa pangangalaga, at matinding pangangalaga sa pangungulila, patuloy na nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyong mapagkakatiwalaan mo at ng iyong mga pasyente, kahit na hindi kami pisikal na naroroon.

Isang Case Study tungkol sa COVID-19

Ipinapakaita sa sumusunod na case study ang isang karaniwang pasyente ng hospice at kung paano nagbibigay ang VITAS ng pangangalaga sa panahon ng coronavirus:

Si "RA", 87 taong gulang, ay isang pasyenteng may advanced na Alzheimer's na limang araw nang nasa ICU at may prognosis na mga ilang araw hanggang sa isang linggo. Hindi mabisita ni John ang asawa niyang si RA dahil sa mahihigpit na mga patakaran ukol sa pagbisita. Nahihirapan ni John na maunawaan at harapin ang kalagayan ng kanyang asawa.

Kahit hindi makakapagsama sa iisang kwarto ang team ng VITAS, si John, at ang kanyang asawa, masusuportahan pa rin ng VITAS ang lahat na may kaugnayan sa pangangalaga ni RA.

Para kay RA, ang pasyenteng may malubhang karamdaman na inihiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay:

  • Malayuang nakikipag-ugnayan ang VITAS sa team ng ospital para makapagbigay ng gabay at suporta sa pangangasiwa ng sintomas sa katapusan ng buhay, at tinitiyak nito na nananatiling kumportable ang pasyente, at sinisigurong nasusunod ang kanyang mga layunin sa pangangalaga (goals of care o GOC), ang kanyang mga kagustuhan, at ang kanyang mga pinahahalagahan.
  • Ang aming hospice social worker at kapilyan ay nagbibigay ng 24/7 na emosyonal at ispirituwal na suportang telehealth sa pamamagitan ng telepono at FaceTime.
  • Nangangako kami ng hanggang sa 13 buwang suporta sa naulila sa pamilya ni RA, na siyang kapanatagan ng loob para sa kanya.

Para sa pamilya at mga kaibigan ni RA na hindi makakabisita dahil sa COVID-19:

  • Nagbibigay ang VITAS ng mga update sa pangangalagang ibinibigay sa ospital, para masiguro na nararamdaman ng mga mahal sa buhay na konektado sila sa plano ng pangangalaga ni RA.
  • Patuloy na kinukonsulta ng kapilyan at social worker ng VITAS ang pamilya, at nakakatulong ito sa kanila na makaya ang pagkabalisa at pagluluksa bago ang kamatayan habang nakahiwalay ang kanilang mahal sa buhay.
  • Ang aming mga serbisyo sa pangungulila at mga support group sa komunidad ay nagbibigay ng tulong para sa pangungulila, na posibleng tumindi dahil sa kawalan ng kakayahan na makabisita o paghihirap na magkaroon ng closure.

Para sa ospital na naghahanda para sa pagtaas ng census ng pasyente dahil sa COVID-19:

  • Nagbibigay ang VITAS ng mga rekomendasyon tungkol sa pangangasiwa ng sintomas ng pasyente habang nagpapanatili ng access sa aming klinikal na pagkaeksperto sa pamamagitan ng 24/7 na suporta sa telepono.
  • Sinusuportahan namin ang kawani ng ospital na nagsasagawa ng mga GOC na pag-uusap (hal., mga pasya para simulan at itigil ang paggamit ng ventilation).
  • Nananatili kaming available 24/7 para magbigay ng gabay sa ispirtuwal at emosyonal na pangangailangan, at naghahandog kami ng pang-grupong suporta sa mga miyembro ng kawani sa aming mga ka-partner na ospital para matugunan ang kanilang tumitinding emosyonal na distress pagkatapos ng pagkamatay ng isang pasyente.
  • Puwede naming kilalanin ang kahilingan ng pasyente na umuwi sa bahay para sa end-of-life care at isasaayos namin ang transisyon ng pangangalaga, kasama ang transportasyon, setup ng kasangkapan, at mga supply, at pagpapadala ng gamot nang direkta sa bahay.

Patuloy ang pangangailangan sa hospice. Patuloy rin ang aming mga serbisyo. Magtiwala sa VITAS, ang leading provider ng end-of-life care, para masuportahan ang iyong mga pasyente, mga pamilya, at kawani sa panahon ng krisis na ito at kahit pagkatapos nito.

Ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga kasamahan at pasyente.