Mga Telehealth na Admission para sa mga Pasyenteng may Malubhang Cancer

Handa na ba ang pasyente para sa hospice care?

Dahil sa COVID-19 na pandemic, ang mga pasyenteng may malubhang karamdaman na posibleng karapat-dapat sa hospice ay nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang kinahinatnan kung magkakaroon sila ng impeksyon at mas malamang na mamatay sila sa ospital.

Nakahanda at nakatuon ang VITAS Healthcare na suportahan ang pangangalaga ng mga pasyenteng ito. Sinusuportahan ng aming plataporma na nagbibigay-prayoridad sa mobility​​​​​​​ ang telehealth para sa 24/7/365 na mga admissions ng iyong mga hospice-eligible na pasyente.

Magtiwala sa VITAS upang masiguro na matupad ang mga layunin ng iyong mga pasyente sa kanilang pangangalaga, kahilingan, at pinahahalagahan, habang tinutulungan na maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagbisita sa ED at mga admission sa ospital.

Case Study ng Telehealth na Admission:

Si MK, 67 taong gulang na lalaki, na may malubhang adenocarcinoma ng baga, ay na-admit kamakailan sa ospital na may pagduruwal, pagsusuka, dehydration, at tumitinding pananakit (negatibo sa COVID-19).

Hiniling ni MK na ihinto ang paggagamot laban sa tumor at gusto na niyang umuwi sa bahay. Nahihirapan ang asawa ni MK na tanggapin ito dahil sa kanyang mga hindi nakokontrol na sintomas at nag-aalinlangan siyang tumanggap ng mga bisita sa kanilang bahay dahil sa COVID-19.

Mayroong iPad ang asawa ni MK at handa siyang makipag-usap sa pamamagitan ng FaceTime:

 • Pinag-aralan ng admission nurse ng VITAS ang mga layunin sa pangangalaga ni MK at ng kanyang asawa:
  • Manatili sa bahay at kontrolin ang mga sintomas ng pagduruwal at pananakit
 • Sinuri ng nurse ng VITAS ang diyeta at bowel regimen ni MK para masuportahan ang care plan para makontrol ng kanyang pagduruwal, pananakit, at dehydration
 • Kasama ang asawa ni MK, magsagawa ang nurse ng VITAS ng pagsusuri mula ulo hanggang paa para magkaroon ng mas malamim na pag-unawa sa mga sintomas ni MK, kasama ang pananakit, pangangapos ng paghinga, pag-ubo, at pagkabalisa
 • Ipinakita rin ng asawa ni MK ang mga bote ng kanyang mga gamot; ikinukumpara naman ng nurse ang lahat ng ito sa listahan ng gamot na ibinigay ng pangunahing manggagamot​​​​​​​
 • Sinuri ng nurse ng VITAS ang kwarto kung saan mamamalagi si MK sa karamihan ng kanyang oras para malaman ang kinakailangang HME para masuportahan ang kanyang kaligtasan at kaginhawahan
  • Umorder ng electric hospital bed, wheelchair, walker, at upuang arinola (malayo ang banyo) para matulungan si MK na mapanatili ang kanyang pagiging independiyente at dignidad
  • Umorder ng O2 at mga karagdagang back-up na tangke para matupad ang kahilingan ng pamilya para sa limitadong pagbisita mula sa mga kawani ng VITAS
 • Makikipag-koordina sa kapilyan ng VITAS para makatanggap si MK ng panalangin para sa may sakit, na isang pagtupad sa kanyang mga kahilingan dahil hindi makakapunta ang isang pari sa kanilang bahay

Bilang pagsisikap para mapahupa ang panganib ng pagkakahawa dahil sa COVID-19, pinapayagan ng Kongreso at CMS ang mga healthcare provider na gamitin ang telehealth para masiguro ang ligtas, patuloy na pangangalaga, at access sa mga pasyente at pamilya.

Ikaw at ang iyong mga pasyente ay sinusuportahan ng aming plataporma na nagbibigay prayoridad sa mobility nang 24/7/365.