ED papunta sa Bahay gamit ang Hospice Telehealth

Handa na ba ang pasyente para sa hospice care?

Nananatili ang VITAS bilang isang dedikadong provider at ka-partner sa panahon ng COVID-19 na pandemic. Nakahanda kaming gamitin ang aming mobility-first na platform at mga serbisyo sa telehealth para masiguro ang patuloy na suporta para sa inyong mga pasyente, sa kanilang mga pamilya, at sa inyong mga pasilidad.

Mula sa 24/7/365 na pag-uugnay ng pangangalaga at espirituwal/psychosocial na suporta, hanggang sa napakalinis na transisyon sa pangangalaga, at matinding pangangalaga sa pangungulila, patuloy na nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyong mapagkakatiwalaan mo at ng iyong mga pasyente, kahit na hindi kami pisikal na naroroon.

Isang Case Study tungkol sa COVID-19

Dumating si FG, isang 88 taong gulang na pasyente na dalawang beses nang na-ospital sa nakalipas na apat na buwan dahil sa malubhang sakit sa puso, sa emergency department (ED) nang may pangangapos ng paghinga.

Mas gusto ni Carla, ang kanyang anak, na mapangalagaan si FG sa bahay, ayon sa kahilingan ng kanyang ama, pero kailangan niya ng tulong para mapamahalaan ang kanyang mga sintomas at mga medikal na pangangailangan. Natatakot siyang tumanggap ng mga bisita sa bahay dahil sa COVID-19.

Nakipag-ugnayan ang doctor ng ED sa VITAS sa pamamagitan ng FaceTime at natukoy niya, kasama ng isang doctor ng VITAS, na kwalipikado si FG para sa hospice care sa bahay.

  • Inadmit ng VITAS nurse si FG sa hospice care sa pamamagitan ng telehealth call sa FaceTime kina FG at Carla sa ED, at na-discharge si FG patungo sa hospice care sa bahay
  • May itinalagang isang continuous na paggagamot na nurse ng VITAS para mapangalagaan si FG sa tabi ng kanyang kama sa bahay para sa isang pansamantalang 12 oras na shift para ma-stabilize ang kanyang mga sintomas
    • Isinasaayos at umo-order ang nurse ng VITAS ng mga gamot para mapamahalaan ang mga fluid ni FG, at ng oxygen dahil nahihirapan siyang huminga
  • Tinuturuan ng nurse ng VITAS si Carla tungkol sa pangangalaga para sa kanyang ama kapag wala ang nurse
  • Nagbibigay ang social worker ng VITAS ng emotional support kay Carla sa pamamagitan ng telehealth para matulungan siyang mapamahalaan ang kanyang pagkabalisa
  • Kapag na-stabilize na ang mga sintomas ni FG, magbabago ang plano ng pangangalaga ng VITAS para kay FG patungo sa dalawang pagbisita sa isang araw sa pamamagitan ng telehealth at minsan kada isang linggong personal na pagbisita ng nurse ng VITAS
  • Mananatiling makakausap ang mga clinician ng VITAS 24/7 sa pamamagitan ng suporta sa telepono ng Telecare para sagutin ang mga tanong ni Carla at para mapamahalaan ang mga sintomas ni FG para manatili siyang kumportable sa bahay

Patuloy ang pangangailangan sa hospice. Patuloy rin ang aming mga serbisyo. Magtiwala sa VITAS, ang leading provider ng end-of-life care, para masuportahan ang iyong mga pasyente, mga pamilya, at kawani sa panahon ng krisis na ito at kahit pagkatapos nito.