Pangangalaga sa General Inpatient sa pamamagitan ng Telehealth

Handa na ba ang pasyente para sa hospice care?

Nananatili ang VITAS bilang isang dedikadong provider at ka-partner sa panahon ng COVID-19 na pandemic. Nakahanda kaming gamitin ang aming mobility-first na platform at mga serbisyo sa telehealth para masiguro ang patuloy na suporta para sa inyong mga pasyente, sa kanilang mga pamilya, at sa inyong mga pasilidad.

Mula sa 24/7/365 na pag-uugnay ng pangangalaga at espirituwal/psychosocial na suporta, hanggang sa napakalinis na transisyon sa pangangalaga, at matinding pangangalaga sa pangungulila, patuloy na nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyong mapagkakatiwalaan mo at ng iyong mga pasyente, kahit na hindi kami pisikal na naroroon.

Isang Case Study tungkol sa COVID-19

Si "AF" ay isang 87 taong gulang na pasyente na may sakit sa puso, at nahihirapang huminga sa bahay. Mabilis na lumulubha ang kanyang mga sintomas sa ilang nakalipas na linggo, pero takot siyang lumabas ng bahay dahil sa COVID-19.

Noong naglaon ay dinala rin siya sa ED ni Lena, ang anak ni AF, kung saan nagrekomenda ang isang doctor ng hospice care. Inilipat si AF mula sa ED patungo sa isang naka-kontrata na general inpatient na kama sa ospital para makatanggap ng hospice care mula sa VITAS.

Para kay AF, isang pasyenteng nanatiling nakahiwalay sa kanyang pamilya:

  • Malayuang nakikipag-ugnayan ang VITAS sa hospital team para magbigay ng gabay at suporta sa pangangasiwa ng sintomas sa katapusan ng buhay, para matiyak na mananatiling kumportable si AF, at mapag-uusapan, matutukoy, at matutupad ang kanyang mga layunin sa pangangalaga (goal of care, GOC), kahilingan, at pinapahalagahan.
  • Kapag nagbago ang plano ng pangangalaga, sinusuportahan ng VITAS ang staff at ang pamilya sa mga pangunahing desisyon at sa plan of care (hal., simulan o itigil ang paggamit ng ventilator).
  • Ang social worker at kapilyan sa hospice ng VITAS ay nagbibigay kay AF ng 24/7 na emosyonal at ispirituwal na telehealth na suporta sa pamamagitan ng telepono at FaceTime.
  • Nangangako ang mga bereavement specialist ng VITAS kay AF na susuportahan ang kanyang pamilya sa loob ng hanggang sa 13 buwan.

Para sa pamilya ni AF na hindi nakakabisita:

  • Ina-update ng VITAS si Lena at ang pamilya ni AF sa pamamagitan ng telepono at FaceTime tungkol sa pangangalaga kay AF sa ospital.
  • Kinukunsulta ng kapilyan at social worker ng VITAS ang pamilya, na siyang nakakatulong sa kanila na malampasan ang pagkabalisa at pagluluksa bago ang kamatayan habang nananatiling nakahiwalay si AF.
  • Nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyo sa pangungulila at support group sa komunidad ng tulong para sa pangungulila, na posibleng tumindi dahil sa kawalan ng kakayahan na makabisita o kahirapan na magkaroon ng closure.

Para sa mga ka-partner sa pangangalagang pangkalusugan ng VITAS:

  • Naghahandog ang VITAS ng group support para sa mga miyembro ng staff na nasa mga ka-partner na ospital, para matugunan ang kanilang tumitinding emosyonal na pagkabalisa kasunod ng pagkamatay ng isang pasyente.
  • Maaaring tuparin ng VITAS ang kahilingan ng isang pasyente na umuwi sa bahay para sa end-of-life care kung saan magsasaayos kami ng mga transisyon sa pangangalaga, kasama ang transportasyon, pag-set up ng kagamitan, mga supply, at pag-deliver ng gamot nang direkta sa bahay.

Patuloy ang pangangailangan sa hospice. Patuloy rin ang aming mga serbisyo. Magtiwala sa VITAS, ang leading provider ng end-of-life care, para masuportahan ang iyong mga pasyente, mga pamilya, at kawani sa panahon ng krisis na ito at kahit pagkatapos nito.

Ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga kasamahan at pasyente.