Mga Telehealth na Admission para sa Iyong Mga Pasyenteng Kwalipikado sa Hospice

Dahil sa COVID-19 na pandemic, ang mga pasyenteng may malubhang karamdaman na posibleng karapat-dapat sa hospice ay nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang kinahinatnan kung magkakaroon sila ng impeksyon at mas malamang na mamatay sila sa ospital.

Bilang pagsisikap para mapahupa ang panganib ng pagkakahawa dahil sa COVID-19, pinapayagan ng Kongreso at CMS ang mga healthcare provider na gamitin ang telehealth para masiguro ang ligtas, patuloy na pangangalaga, at access sa mga pasyente at pamilya.

Nakahanda at nakatuon ang VITAS Healthcare na suportahan ang pangangalaga ng mga pasyenteng ito.