Mga Facilitator sa Remote na Support Group sa Pangungulila

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa support group sa pangungulila, puwede kang makipag-ugnayan sa group facilitator na nakalista sa ibaba.

Tandaan: Hindi ito ang mga numerong tatawagan para sumali sa meeting; isang miyembro ng team ng VITAS Bereavement Services ang magbibigay ng numero ng telepono o link sa Zoom na iyon sa oras na nakapag-rehistro ka na.

Mga Support Group sa Zoom (Lingguhan)

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Pagkawala dahil sa COVID Lunes Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Pagkawala ng Magulang Lunes Wanda Jenkins 844.295.9344 Wanda.Jenkins@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Martes Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Pagkawala ng Asawa Martes David Tokpah David.Tokpah@vitas.com
LGBT+ at Pangungulila Martes Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Pagkawala ng Magulang Huwebes Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Biyernes David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com

Mga Support Group sa Telepono (Lingguhan)

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Pagkawala ng Asawa Lunes Danielle Brown 877.686.6475 Danielle.Brown@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Martes Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Pagkawala ng Magulang Martes Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Pagkawala ng Magulang Miyerkules Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Pagkawala ng Nakakatanda Huwebes David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com
Pagkawala dahil sa COVID Huwebes Jason Fairbanks 833.983.0984
Jason.Fairbanks@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Biyernes Colleen Casady 888.436.3010
Colleen.Casady@vitas.com

Mga Support Group sa Zoom (Buwanan)

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Nagsasalita ng Kastila Ika-2 at ika-4 na Miyerkules Alberto Magana 888.321.9613 Alberto.Magana@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Ika-2 at ika-4 na Huwebes Jasmine Blue 877.321.2392
Jasmine.Blue@vitas.com

Mga Support Group sa Telepono (Buwanan)

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Nagsasalita ng Kastila Ika-1 at ika-3 Martes Martin Concepcion 855.936.1206 Martin.Concepcion@vitas.com
Mga Kababaihan at Pangungulila Ika-2 at ika-4 na Martes Patricia Brown 877.314.0806 Patricia.Brown@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Ika-2 at ika-4 na Huwebes April Moxley 877.589.9615 April.Moxley@vitas.com
Mga Kalalakihan at Pangungulila Ika-1 Biyernes Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Handa ka na bang sumali sa isang grief support group?