Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Mga Beteranong Malapit na sa Katapusan ng Buhay: Mga Partikular na Pangangailangan, Dalubhasang Pangangalaga

Nobyembre 15, 2023

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Note: We are also offering this webinar the same day at an alternate time (3:30 pm ET / 2:30 pm CT / 12:30 pm PT) >

Sa webinar na ito, magkakaroon ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng pag-unawa sa mga natatanging medikal, emosyonal, at espirituwal na pangangailangan ng mga beteranong militar habang papalapit na sila sa katapusan ng buhay.

Matututunan ng mga dadalo ang mga elementong sumusuporta sa kultural na kaalaman na natatangi sa beterano sa mga ​​​​​​​pangangalagang pangkalusugang pasilidad na hindi VA.

Kabilang sa mga paksa ang PTSD, ang konsepto ng moral na kapinsalaan o kapinsalaan ng "diwa", mga kultural na pinahahalagahan ng militar at ang kanilang epekto sa mga pag-uugali ng paghingi ng tulong, at mga dahilan na nakapagbibigay ng impluwensiya sa pagbababago ng kalagayan ng mga beterano mula sa pagiging militar patungo sa pagiging sibilyan.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Magparehistro na Ngayon

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; mga Registered Nurses lamang sa sa California), mga social worker, at mga certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.