Healthcare Summit ng NBNA at VITAS

Nobyembre 11, 2023

Tungkol sa Interactive Summit na Ito

Bilang pagkilala sa National Hospice and Palliative Care Month, mangyaring samahan ang National Black Nurses Association End-of-Life Ad Hoc Committee at VITAS Healthcare dahil iniimbitahan ka nila sa isang virtual na interactive summit.

Sa panahon ng 3 oras na CE summit na ito, ang mga pambansang tagapagsalita ay magtatanghal ng mga sumusunod na paksa:

  • Ang Pagkamakatarungan at Kakayahang Makatanggap sa End-of-Life Care
  • Mga Paunang Direktiba at Iba pang Mahihirap na Talakayan 
  • Mga Beteranong Malapit na sa Katapusan ng Buhay: "Isang Natatanging Pagpaparangal sa mga Beterano"

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras bawat pagtatanghal. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Magparehistro para sa summit:

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Para makakuha ng CE na credit, dapat panoorin nang buo ng mga kalahok ang webinar at dapat nilang kumpletohin ng online na pagsusuri pagkatapos ng event. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; mga Registered Nurses lamang sa sa California), mga social worker, at mga certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.